Normal_kinderen__les__hulp__juf__lerares__onderwijzer__docent__leerlingen__po__vo

Leraren moeten ruim baan krijgen om hun eigen professionele ontwikkeling te ondersteunen en te organiseren. Van onderaf moet een nieuwe structuur worden ontwikkeld, waarbij leraren het voortouw krijgen en houden. Dit schrijft Alexander Rinnooy Kan in het advies ‘Verkenning Leraren’.

Rinnooy Kan kreeg in juni van dit jaar de opdracht van onderwijsminister Slob om te onderzoeken welke stappen er gezet moeten worden om te komen tot een stevige beroepsgroep voor leraren. Eerder vervulde de Onderwijscoöperatie de rol van overkoepelende organisatie die de leraren vertegenwoordigde rondom de kwaliteit van het vak en vakinhoudelijke vraagstukken. Er was echter besloten deze op te heffen omdat het te weinig draagvlak had onder leraren.
 
Rinnooy Kan stelt in het advies ‘Verkenning Leraren' dat er drie essentiële voorwaarden bestaan voor professionele ontwikkeling: tijd, geld en inhoud. Hij adviseert om de basisvoorwaarden voor de leraren in alle sectoren op hetzelfde niveau te brengen. Ook vindt hij dat leraren grote vrijheid zouden moeten hebben om hun eigen keuzes te maken en samen met hun collega’s eigen opvattingen te ontwikkelen over na te streven beroepsstandaarden.
 
Bij het organiseren van de professionele ontwikkeling moet recht worden gedaan aan de enorme diversiteit in het onderwijs, schrijft Rinnooy Kan. Hij adviseert daarom het onderwijsveld onder te verdelen in homogene deelgebieden. Dit kan naar sector, maar ook naar een deelgebied binnen een sector, zoals groep 1 tot 3 van het basisonderwijs. Hiervoor zou door de minister een aantal leraar-informateurs worden benoemd, die gezaghebbend zijn en de taak, de ruimte en de ondersteuning krijgen om het voortouw te nemen bij de discussie over de inrichting van de professionele ontwikkeling.
 
Het ministerie van OCW moet nadrukkelijk geen blauwdruk vooraf aanleveren. Want, besluit Rinnooy Kan: “Leraren verdienen een stevige positie. Deze positie wordt pas echt verworven als sprake is van een krachtige en zelfbewuste beroepsgroep die in hoge mate zelf de inhoud van het beroep en de opleidingen stuurt en bepaalt, een beroepsgroep die trots is op het beroep en dat breed uitdraagt.”
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids