NOG Huisregels

Privacyverklaring 1. Betrokkenheid Nationale Onderwijsgids (NOG)1.1 Reacties van lezers zijn de visies, standpunten en meningen van die lezers. De geplaatste reacties impliceren niet dat NOG deze deelt of ondersteunt.

1.2 NOG kan niet instaan voor onwaarheden betreffende de inhoud van de reacties.


2. Regels voor de lezer
2.1 Reacties mogen niet in strijd zijn met de wet.

2.2 De lezer die een reactie op een item wil plaatsen dient te allen tijde algemene fatsoensnormen in acht te nemen. In het bijzonder merken wij hier op dat doodsverwensingen, discriminatie en scheldwoorden of beledigingen ten aanzien van andere lezers dan wel meer in het algemeen niet zijn toegestaan.


2.3 Reacties die niet inhoudelijk zijn maar slechts tegen NOG zijn gericht in negatieve zin, zijn niet toegestaan.

2.4 Het copyright van derden dient gerespecteerd te worden.

2.5 Van reacties van lezers waarin concrete bedreigingen worden gemaakt, kan NOG aangifte doen.

2.6 Reacties moeten in het Nederlands zijn.

3
. Voorbehouden rechten
3.1 NOG behoudt zich het recht voor de reacties te verwijderen of aan te passen.

3.2 Voor reacties van lezers die niet aan de bovenstaande regels voldoen, geldt dat deze verwijderd zullen worden.

4
. Privacy
4.1 Persoonsgegevens worden niet in de reacties geplaatst, noch van de lezer zelf noch van derden. Slechts de naam van de lezer zal boven de reactie worden weergegeven.

4.2 Wanneer u reageert op een artikel op de website van NOG of anderszins gebruik maakt van de diensten van NOG, worden de door u verstrekte en gebruikte gegevens vastgelegd en verwerkt. NOG behandelt deze met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.

4.3 Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan derden, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt wanneer daartoe een wettelijke verplichting bestaat voor NOG op grond van geldende wet- en regelgeving.

4.4 Indien u via de website van NOG terecht komt op een site van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van deze derde van toepassing. U wordt aangeraden deze regels te raadplegen.

4.5 NOG respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn opgeslagen in de database van NOG, welke uitsluitend toegankelijk is voor medewerkers van NOG, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is.
NOG is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, verspreide virussen of andere onrechtmatige programma's of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan NOG.

4.6 Mocht u vragen hebben over het privacybeleid van NOG, kunt u dit mailen naar: info@nationaleonderwijsgids.nl