Normal_slob__onderwijs__minister

Passend onderwijs gaat te veel over de inrichting van bestuurlijke constructies in plaats van wat het beste is voor de kinderen. Leerlingen in het hele land moeten kunnen rekenen op kwalitatief dezelfde ondersteuning. Met een gerichte aanpak van knelpunten als eigenaarschap, informatievoorziening en de verbetering van het aanbod van samenwerkingsverbanden, wil minister Slob de ondersteuning aan kinderen via het passend onderwijs in alle regio’s voor 2020 op orde krijgen, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Dit meldt Rijksoverheid.

Scholen stellen nu iedere vier jaar het schoolondersteuningsprofiel vast, waarin zij aangeven hoe zij passend onderwijs willen vormgeven. Het profiel hangt samen met de aanwezige deskundigheid bij het personeel en ook met de leerlingpopulatie. Beiden kunnen binnen vier jaar behoorlijk fluctueren. Minister Slob gaat wettelijk regelen dat dit schoolondersteuningsprofiel jaarlijks wordt vastgesteld met advies van de medezeggenschapsraad.
 
Het is voor ouders niet altijd duidelijk welke ondersteuning scholen kunnen bieden. Scholen en samenwerkingsverbanden hebben de plicht ouders te informeren over de ondersteuningsvoorzieningen. Dit is opgenomen in de wet, maar nog niet overal goed uitgevoerd. Slob vraagt de inspectie om hier in het toezicht aandacht voor te hebben.
 
Daarnaast regelt Slob dat scholen meer inzicht krijgen in het beschikbare geld door openbaar te maken welke middelen een school zou ontvangen wanneer alle daarvoor beschikbare middelen door het samenwerkingsverband evenredig naar aantal leerlingen over de scholen zouden worden verdeeld. Dit is niet de werkelijke verdeling, een deel van de middelen wordt via het samenwerkingsverband centraal ingezet, maar het verschaffen van inzicht leidt tot een beter gesprek tussen de schoolleiding en schoolbesturen.
 
Minister Slob maakt het wettelijk mogelijk dat samenwerkingsverbanden hun aanbod kunnen verbeteren, waardoor er steeds meer mogelijkheden zijn voor maatwerk. Zo kunnen scholen in het regulier onderwijs vanaf augustus tijdelijk afwijken van de onderwijstijd. Dan kunnen kinderen ook in het regulier onderwijs tijdelijk vrijgesteld worden van het minimaal aantal uren onderwijstijd en toch  naar school gaan, al is het maar een paar uur per week. In het speciaal onderwijs kan dat al.
 
Daarnaast maakt Slob het wettelijk mogelijk dat samenwerkingsverbanden tijdelijk, voor maximaal een jaar, een plek zoeken voor een kind in het niet-bekostigd onderwijs, mocht dat nodig zijn.
 
Voor de verbetering aan de ondersteuning van hoogbegaafde kinderen is vanaf volgend jaar structureel 15 miljoen euro extra beschikbaar.
 
De implementatieperiode van het passend onderwijs duurt volgens afspraak tot 2020. Minister Slob kondigt in zijn brief aan dat hij niet zal schromen om in te grijpen, wanneer aan het eind van de implementatieperiode blijkt dat deze maatregelen onvoldoende hebben gewerkt.  
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids