Normal_college__studenten__studeren__collegezaal__studie

Het is de taak van de overheid om toegankelijk hoger onderwijs te waarborgen. Tegelijkertijd is het streven dat zo veel mogelijk studenten hun opleiding met succes afronden. Dat levert in de praktijk een spanning op. Twee overzichtsstudies brengen, elk vanuit een andere invalshoek, de kwestie rond toegankelijkheid in kaart. Dit meldt NRO.

Formele en niet-formele obstakels

Louise Elffers, lector Beroepsonderwijs aan de Hogeschool van Amsterdam, richtte zich op de situatie in het hbo. Elffers evalueerde de toegankelijkheid van het hbo op de aan- of afwezigheid van formele en niet-formele obstakels. Een voorbeeld van een formeel obstakel dat de toelating tot een opleiding bepaalt, is een diploma van de middelbare school. Niet-formele obstakels bepalen of een opleiding ook daadwerkelijk begaanbaar is. Dergelijke obstakels zijn bijvoorbeeld plaatsing op een te laag niveau in de vooropleiding, het ontbreken van voldoende cognitieve input in de thuissituatie en moeilijkheden om een stageplek te vinden. De tool die Elffers presenteert, is bedoeld om beleidsmakers te helpen de toegankelijkheid van het onderwijs te analyseren en evalueren in termen van obstakels. Vervolgens kunnen hierin beleidskeuzes worden gemaakt.

 

Studiesucces versus toegankelijkheid

Het onderzoek van ReseachNed zoomt in op decentrale selectie in het wetenschappelijk onderwijs. Enerzijds zoeken instellingen naar een methode die effectief is om succesvolle studenten te selecteren, anderzijds is het niet de bedoeling dat bepaalde groepen worden benadeeld of bij voorbaat minder kansrijk zijn.
 
De vraag in welke mate de doelen van selectie worden bereikt, blijkt volgens de studie van ResearchNed niet eenduidig te beantwoorden. Als het gaat om studiesucces kan worden gesteld dat het doel gedeeltelijk wordt behaald. Vooral in het eerste jaar doen geselecteerde studenten het over het algemeen beter. Een blik op het effect van decentrale selectie op de toegankelijkheid levert echter een ander beeld op. Zo is de studentenpopulatie van universitaire opleidingen met numerus fixus tegenwoordig minder heterogeen: het aandeel ‘brave witte meisjes’ groeit. Bovendien leidt de wijze waarop de procedure is ingericht er soms toe dat de beschikbare plekken niet volledig worden opgevuld.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids