Wijzigingen in doorstroom van het basis- naar het voortgezet onderwijs (2)

Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) voert een aantal wetswijzigingen door die te maken hebben met de overgang van het basis- naar het voortgezet onderwijs. De Kamer debatteert er met hem over. Hieronder volgt het tweede deel. Dit meldt de Tweede Kamer.

Private toetsen

Minister Slob wil de doorstroomtoets overlaten aan marktpartijen. De Centrale Eindtoets wordt ten grave gedragen, stelt Beertema (PVV) teleurgesteld vast. Hij denkt dat hiermee tegemoet wordt gekomen aan de wens van commerciële partijen.
 
Kwint (SP) en Westerveld (GroenLinks) vinden volledige privatisering van eindtoetsen in het basisonderwijs zeer onwenselijk. Zij waarschuwen voor een wildgroei aan toetsen en vrezen dat publiek geld naar op winst gerichte private partijen vloeit.
 
De overheid moet niet afhankelijk worden van private partijen, zo sluit De Hoop (PvdA) zich bij het voorstel van Kwint en Westerveld aan. Ook Pouw (JA21) wil dat de overheid verantwoordelijk blijft voor de eindtoets. Zijn de verschillende private toetsen wel goed vergelijkbaar, vraagt Segers (ChristenUnie) zich af.
 
Het nieuwe stelsel is veel eenduidiger, zegt Slob, en zorgt ervoor dat kennis en expertise worden gebundeld. Alles laten zoals het nu is, is volgens hem "ontzettend kwetsbaar". De overheid blijft bovendien verantwoordelijk voor het beoordelen van de kwaliteit van de toetsen, benadrukt hij.
 

Leerlingvolgsysteem

Scholen en leraren moeten ruimte krijgen bij het invullen van de toetsen voor het leerlingvolgsysteem, vindt Bisschop (SGP). Hij wil, net als Van Meenen (D66) en Peters (CDA), af van de verplichting om landelijk erkende toetsen te gebruiken. Zij vrezen onder meer dat er anders via de achterdeur toch weer kleutertoetsen komen.
 
Ook Slob is tegen kleutertoetsen. Hij verzekert dat scholen de ruimte hebben om te kiezen voor eigen toetsen. Maar er moeten volgen hem ook genormeerde toetsen zijn, zodat de inspectie de kwaliteit van het onderwijs goed kan beoordelen.
 

Kansengelijkheid

Moet en kan er meer gebeuren om kansenongelijkheid tegen te gaan? De woordvoerders doen verschillende suggesties.
  • Westerveld (GroenLinks) en De Hoop (PvdA): doe meer om brede brugklassen te stimuleren, zodat de selectie later plaatsvindt;
  • Segers (ChristenUnie): geef ruimte voor meervoudige schooladviezen;
  • Peters (CDA): laat basisscholen van elkaar leren bij het passend plaatsen van leerlingen in het vo;
  • Pouw (JA21): houd in het onderwijs oog voor verschillen in belangstelling en talenten, zodat er geen knellend keurslijf is.
 
70 procent van de scholen biedt al brede brugklassen aan, zegt minister Slob. Ook zijn er scholen die een tweejarige brugklas hebben. Leerlingen kunnen zo volgens hem ontdekken op welke plek ze tot hun recht komen.
 
Het debat gaat op een later moment verder met de tweede termijn.
 
Lees hier het eerste deel van het debat.