Normal_inspectie_van_het_onderwijs_logo_goed

In april 2017 zijn twee nieuwe peilingsonderzoeken van start gegaan als onderdeel van Peil.onderwijs: Engels einde basisonderwijs en Mondelinge taalvaardigheid einde speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs (voormalig cluster 4). De uitkomsten van deze peilingsonderzoeken geven zicht op wat kinderen op deze inhoudsgebieden leren op school, op hoe deze resultaten zich in de tijd ontwikkelen en op hoe deze zich verhouden tot het onderwijsleerproces (onder andere aanbod, tijd en kwaliteit). Dit meldt de Onderwijsinspectie.

In opdracht van de Inspectie van het Onderwijs is het ontwikkelen van het toetsinstrumentarium en het uitvoeren van de dataverzameling voor deze peilingsonderzoeken uitgezet door NRO. Peil.Engels wordt uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met Cito en de Hogeschool van Amsterdam. Peil.Mondelinge taalvaardigheid einde speciaal basisonderwijs en einde speciaal onderwijs wordt uitgevoerd door ITTA, Cito en CED-groep.
 
Beide consortia zijn in april van start gegaan met het ontwikkelen van het toetsinstrumentarium en zullen begin schooljaar 2017/2018 een (representatieve) steekproef van scholen benaderen met het verzoek om deelname aan het peilingsonderzoek. De dataverzameling vindt vervolgens plaats in het voorjaar van 2018 waarna de inspectie in 2019 de publieksvriendelijke rapportage over deze onderzoeken publiceert.
 
Scholen beslissen zelf of ze mee willen doen aan het peilingsonderzoek. De resultaten van een school zijn op geen enkele manier van invloed op de kwaliteitsbeoordeling van de school door de inspectie. Peil.onderwijs is onderdeel van de stelselmonitoring door de inspectie. Aan de hand van de peilingen worden uitspraken gedaan over de resultaten op het niveau van het onderwijssysteem, niet op het niveau van individuele leerlingen of scholen. Voor deelnemende scholen wil de inspectie meerwaarde creëren in de vorm van een terugkoppeling die handvatten biedt voor de eigen kwaliteitszorg. 
 
Peil.onderwijs richt zich op de leergebieden die onderscheiden worden in de kerndoelen; het gaat om kennis, vaardigheden en houding. Naast een jaarlijkse peiling van taal en rekenen op basis van de resultaten van de eindtoets, maakt de inspectie in overleg met verschillende belanghebbenden, een keuze voor twee leergebieden die in een bepaald schooljaar worden gepeild. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids