Dijkgraaf wacht advies Onderwijsraad af omtrent internationalisering onderwijs

De Vereniging Hogescholen, de Universiteiten van Nederland en minister Dijkgraaf kwamen in de zomer van 2022 met een bestuursakkoord. Dit akkoord bevatte afspraken op de toename van nieuwe Engelstalige studieprogramma’s aan Nederlandse universiteiten in toom te houden. Daarmee willen ze actieve werving van internationale studenten beperken. Universiteiten hielden zich uiteindelijk niet aan de afspraken. Dat meldt ScienceGuide.

De situatie leidde tot een aantal ontwikkelingen waarbij minister Dijkgraaf een wetsvoorstel indiende om de instroom van internationale studenten te beperken. Het doel was om de instroom van internationale studenten op een effectievere manier in te dammen. De eerder gemaakte afspraken met de onderwijskoepels leverden in de praktijk ook weinig op.

Aangepast concept 

Minister Dijkgraaf wacht nu op een advies van de Onderwijsraad over het wetsvoorstel dat hij heeft ingediend. Het advies wordt halverwege januari verwacht. “Gezien de potentieel ingrijpende impact van de maatregelen heb ik besloten het aangepaste concept van het wetsvoorstel ter advisering voor te leggen aan de Onderwijsraad”, aldus Dijkgraaf.

De Onderwijsraad maakte dit zelf vorige week al bekend. De boodschap werd niet overal enthousiast ontvangen. De Gideonsbende, die al jaren strijdt tegen de verengelsing van het hoger onderwijs, reageerde bijzonder kritisch.

Engelstalige bacheloropleidignen 

In de recente brief aan de onderwijskoepels heeft minister Dijkgraaf nog beter uitgewerkt wat hij verwacht van het onderwijs. Hij wil vooral dat er niet gestart wordt met nieuwe Engelstalige bacheloropleidingen. Dat lijkt zijn vruchten af te werpen. De Commissie Doelmatigheid Hoger Onderwijs (CDHO) heeft het afgelopen jaar nauwelijks nieuwe aanvragen voor wo-bachelors ontvangen. Er kwamen helemaal geen aanvragen binnen voor Engelstalige wo-bachelors.

Engels als voertaal 

Alle opleidingen moeten ook een uitgebreid overzicht versturen naar de minister. Daarin moet duidelijk zijn welke opleidingen Nederlandstalig, Engelstalig of meertalig zijn. Het OCW weet nu namelijk niet exact hoeveel universitaire opleidingen Engels als voertaal gebruiken.

Nieuwe balans in het opleidingsaanbod 

De eis dat een derde deel van alle bacheloropleidingen in het Engels mag worden gehouden, staat niet in de brief aan de koepels. Er wordt nu gestreefd naar een nieuwe balans in het opleidingsaanbod. Daarbij is het uitgangspunt dat in het geval van een verwant aanbod in ieder geval minimaal een opleiding of traject in het Nederlands toegankelijk is.

Internationale studenten werven 

De minister wil de onderwijsinstellingen ook weer de mogelijkheid bieden om op een gerichte manier internationale studenten te werven. Vanwege de huidige zelfregieplannen mogen instellingen binnenkort weer beginnen met het werven van internationale studenten. “Gerichte werving van internationale studenten kan ook de kwaliteit van de opleidingen verhogen”, stelt Dijkgraaf.

Door: Nationale Onderwijsgids / Femke van Arendonk