Advies SER: maak kinderopvang toegankelijk, betaalbaar en eenvoudig

De SER beveelt het komende kabinet aan een stabiel en toekomstbestendig kinderopvangstelsel voor alle kinderen te realiseren. Dat staat in het advies ‘Een kansrijke start voor alle kinderen. Naar inclusieve en toegankelijke voorzieningen voor kinderen van 0-13 jaar’ dat op 10 juni wordt gepubliceerd. Dit meldt de SER.

De SER adviseert om een financieel toegankelijk aanbod van 2 dagen kinderopvang per week voor alle jonge kinderen te realiseren. In de kinderopvangtoeslag komt de eis dat ouders moeten werken, te vervallen, allereerst voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Stapsgewijs zal ook voor kinderen van 4 tot 13 jaar een financieel toegankelijk aanbod van 2 dagen opvang per week moeten worden gerealiseerd. Bij de stappen moet rekening worden gehouden met de uitvoerbaarheid en haalbaarheid. Houd daarbij ook rekening met de capaciteit van personeel en huisvesting, schrijft de Raad. 
 

Aantrekkelijker buitenschoolse opvang

De raad wil dat de buitenschoolse opvang aantrekkelijker wordt en een belangrijke rol gaat spelen in de brede talentontwikkeling van kinderen. Het stimuleren van gelijke schooltijden op alle weekdagen (continurooster) valt aan te bevelen om de kwaliteit te verbeteren. De Raad beveelt aan dat een sluitend dagarrangement voorziet in aantrekkelijke buitenschoolse activiteiten, volwaardige arbeidscontracten voor personeel van de bso en geschikte locaties voor onderwijs en kinderopvang. Ook moet er specifiek aandacht komen voor het ontwikkelen van programma’s voor schoolgaande kinderen met een achterstand en het inhalen van mogelijke vertraging als gevolg van de coronacrisis. Aandacht voor een gezonde levensstijl met gezonde voeding en sport zijn daarbij van belang.
 

Opvang die betaalbaar is voor alle ouders

De SER stelt voor om de betaalbaarheid van kinderopvang te vergroten, vooral voor de lage en de middeninkomens en de financiering van kinderopvang te vereenvoudigen. Het ontzorgen van ouders staat daarbij voorop. Het herijken en monitoren van het maximumuurtarief voor opvang in lijn met de ontwikkeling van de reële kostprijs is noodzakelijk. Daarmee komt kinderopvang voor meer ouders binnen bereik. Met deze voorstellen kunnen kindvoorzieningen een wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van alle kinderen. Door deze verandering in maatschappelijke functie is volgens de raad een relatief hogere bijdrage van de overheid noodzakelijk. In de komende kabinetsperiode moet worden nagegaan hoe, in nauwe samenwerking met de betrokken partijen, een nieuw financieringsstelsel kan worden ingericht, waarbij bijvoorbeeld de kinderopvangtoeslag rechtstreeks kan worden overgemaakt aan de kinderopvangorganisaties. Bij een nieuwe wijze van financiering blijven ruimte voor ondernemerschap en differentiatie van het aanbod in stand en wordt de toegang voor alle groepen gefaciliteerd.
 
Door: Nationale Onderwijsgids