Normal_mbo__stage__bloemschikken__sbb

Vanaf 1 augustus 2017 is de wet ‘Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo’ in werking getreden. Gelijk met de invoering van de nieuwe wet is een meerjarig onderzoek gestart om de implementatie en gevolgen van de wet te monitoren en evalueren. In de eerste tussenrapportage is vooral gekeken naar de eerste, directe effecten van de invoering van de wet. Dit meldt NRO.

Op basis van de gegevens die tijdens de eerste meting beschikbaar waren, zijn (nog) geen grote gevolgen vast te stellen van de vroegtijdige aanmelddatum. Er zijn aanwijzingen dat bij bepaalde mbo-scholen het aantal vroege aanmeldingen is gestegen, maar vaak geldt dat vmbo- en mbo-scholen in de regio al eerder afspraken hadden gemaakt om de aanmelding te vervroegen. Vmbo-scholen zijn, zo blijkt uit het onderzoek, goed betrokken bij de invoering van de vroegtijdige aanmelddatum in het mbo en goed op de hoogte van het toelatingsrecht
 
Informatie over het studiekeuzeadvies is echter niet altijd voldoende duidelijk en over het toelatingsrecht niet altijd zorgvuldig en correct. Het is aannemelijk dat de implementatie van dit aspect van de wet verder verbetert naar mate instellingen meer kennis en ervaring opdoen.
 

Verplichte intake voor nieuwe studenten

Veruit de meeste mbo-scholen hanteren een verplichte intake voor nieuwe studenten. Er is sprake van een breed en sterk bewustzijn dat de invoering van het toelatingsrecht de functie van de intake heeft veranderd. Scholen hebben hun beleid en procedures hierop aangepast: veelal is een accentverschuiving te zien waarbij de nadruk van de intake meer komt te liggen op kennismaking en bepaling van eventuele ondersteuningsbehoefte en minder op bespreking van motivatie en geschiktheid. Niettemin speelt ook in de huidige intakeprocedures toetsing van motivatie en geschiktheid van de student nog steeds een rol. De meeste opleidingen kennen de mogelijkheid om aankomend studenten een negatief advies voor de opleiding te geven en maken hier ook (in beperkte mate) gebruik van.
 
Het onderzoek laat verder zien dat het advies om niet de opleiding van keuze te gaan volgen weliswaar vaak, maar niet altijd opgevolgd wordt door de student. Incidenteel doet de student daarbij expliciet beroep op het toelatingsrecht en slechts sporadisch komt het bij scholen tot klachten of procedures op dit punt.
 
De ‘Evaluatie en monitor wet vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht mbo‘ is hier te vinden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids