NRO: Effectmeting kansrijke interventies officieel van start

Onderlinge kennismaking en productieve werksessies markeerden de officiële start van het programma ‘Effectmeting kansrijke interventies in het po en vo’. Betrokkenen van alle dertien projecten kwamen maandag 26 september bijeen: zowel de interventieaanbieders, als de onderzoekers die per interventie de effectmeting gaan uitvoeren. Zij kregen de gelegenheid meteen de eerste stappen voor hun samenwerking te zetten. Dat meldt de NRO. 

Het onderzoek vindt plaats in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. De interventies richten zich dan ook op de versterking van de cognitieve of sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen. “Daarbinnen is er een mooi palet aan interventies : gericht op de motorische of juist sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen, of op het wegwerken van leerachterstanden in taal, lezen of rekenen”, sprak NRO-directeur Gerard Baars. “Die breedte vormt een grote meerwaarde van dit programma: het zal een rijk beeld opleveren van wát precies effectief is in de aanpak van diverse achterstanden.”

Effectmeting 

De kansrijke interventies werden geselecteerd omdat ze veelbelovende resultaten hebben laten zien en al worden toegepast in de onderwijspraktijk. Voor de effectmeting wordt een groter aantal scholen gezocht die willen deelnemen, in zowel primair en voortgezet onderwijs als sbo en vso. Dit schooljaar worden alle voorbereidingen getroffen. Zo werd tijdens de kick-off bijvoorbeeld het RCT-design (Randomised Controlled Trial) besproken, en werd afgestemd over de deelname van scholen. In schooljaar 2023-2024 worden de interventies geïmplementeerd in het onderwijs en wordt de effectmeting uitgevoerd. Scholen ontvangen een vergoeding voor hun deelname aan het onderzoek. Ook de kosten van de interventies en de begeleiding door de interventieaanbieders worden vergoed. 

Terugdringen van leervertraging 

Alle onderzoeken samen moeten steviger onderbouwing opleveren over de werkzame elementen in het terugdringen van leervertraging: welke interventies zijn effectief en waarvoor precies, voor wie, in welke mate, onder welke omstandigheden en tegen welke kosten? Tegelijk wordt kennis ontwikkeld over het implementeren van dergelijk onderzoek in de onderwijspraktijk.

Het NRO-programma ‘Effectmeting kansrijke interventies voor po en vo’ wordt gefinancierd door het ministerie van OCW. In totaal is hiervoor 15 miljoen euro beschikbaar gesteld in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs. Het NRO heeft de interventies en de onderzoekers laten selecteren door deskundige beoordelingscommissies, bestaande uit praktijkprofessionals en wetenschappers, en monitort komende jaren het onderzoek. Het NRO werkt samen met het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) om de kennisuitwisseling tussen de verschillende projecten te bevorderen en om duurzame kennis over interventieonderzoek te borgen.

Door: Nationale Onderwijsgids