Normal_samenwerken_studie_groep

De herziening van het curriculum voor primair en voortgezet onderwijs gaat verder onder de naam Curriculum.nu. Vanaf 2018 gaan teams van leraren en schoolleiders aan de slag met negen thema’s of vakgebieden, waarin zij gaan bepalen wat de leerlingen daarin moeten kennen en kunnen. Eind 2018 presenteren de teams hun resultaten, die de basis leggen voor nieuwe kerndoelen en eindtermen. Dit schrijft staatssecretaris Dekker in een brief aan de Tweede Kamer, zo meldt Algemene Vereniging Schoolleiders.

In de ontwikkelfase van deze curriculumherziening worden keuzes gemaakt over wat de vaste kern moet worden van het curriculum. Deze kern beschrijft de kennis en vaardigheden die relevant zijn voor elke leerling in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Hierbij is ook aandacht voor de onderlinge samenhang tussen de negen leergebieden die centraal staan. Dit zijn Nederlands, Engels, wiskunde/rekenen en Digitale geletterdheid en Burgerschap, Bewegen en Sport, Kunst en Cultuur, Mens en Maatschappij, en Mens en Natuur, waar techniek onderdeel van wordt. Hierdoor moet er (meer) ruimte ontstaan voor scholen om onderwijs te geven dat aansluit op hun visie, leerlingen en omgeving. 
 
Voor elk leergebied wordt een ontwikkelteam samengesteld. Deze bestaat uit zo’n zes leraren uit het basisonderwijs, zes leraren uit het voortgezet onderwijs en twee schoolleiders. Hiermee wordt recht gedaan aan de zienswijze dat juist leraren een belangrijke rol moeten spelen in de ontwikkeling van het curriculum. Dit is eerder door de overheid niet voldoende onderkend. De negen ontwikkelteams starten in maart 2018 en toetsen de opgedane ideeën in de praktijk bij diverse scholen in het land onder leraren en leerlingen, maar ook bij lerarennetwerken, ouders, experts en het bedrijfsleven. Ervaringen en kennis worden gedeeld op curriculum.nu. Voor advies kunnen de ontwikkelteams terecht bij curriculumexperts. Eind 2018 wordt de ontwikkelingsfase afgerond.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids