Logo_logo__nuffic

Op het Nuffic Jaarcongres van 2017 presenteerde Nuffic een voorzet voor een onderwijsbrede agenda voor internationalisering: Internationalisation for all. Hoe staat het daar nu mee? Dit meldt Nuffic.

Susanne Feiertag van Nuffic trok de afgelopen maanden het land in en sprak met verschillende partijen in het veld. Inmiddels wordt in alle onderwijssectoren op allerlei manieren aandacht besteed aan internationalisering. Maar er is geen sprake van structurele samenhang, zo beschrijft Feiertag in haar rapportage Internationalisation for All - agenda voor onderwijsbrede internationalisering. Er is over het algemeen weinig uitwisseling tussen de sectoren.
 

Bloeiende kenniseconomie

Dat internationalisering van belang is in alle sectoren, staat buiten kijf, stelt Feiertag. “Nederland is bij uitstek een voorbeeld van een multiculturele samenleving. We hebben te maken met tweetaligheid, meertaligheid en met verschillende culturele en sociale achtergronden. Door onze bloeiende kenniseconomie krijgen we te maken met internationale kenniswerkers. Expats die voor een langere tijd in Nederland werken en wonen, en die hun kinderen bewust in de Nederlandse samenleving willen laten opgroeien en naar een Nederlandse school willen sturen. Maar ook kinderen van vluchtelingen hebben passend onderwijs nodig. Tijdens het opstellen van de onderwijsbrede internationaliseringsagenda hebben we geprobeerd zoveel mogelijk rekening te houden met deze ontwikkelingen.”
 

Good practices

Feiertags verkenning laat een aantal good practices zien, waar al samenwerking bestaat op het gebied van internationalisering. Zoals het project Edina. “Dit gaat over onderwijs aan kinderen van vluchtelingen. Leerkrachten, scholen en gemeenten bekijken samen hoe de aanpak daarvan verbeterd kan worden”, vertelt Feiertag. Door de in Edina ontwikkelde methode krijgen de kinderen meer zelfvertrouwen, bereiken ze hun werkelijke cognitieve niveau en kunnen ze vervolgens op dat niveau in stromen. Het project biedt handvatten voor andere scholen en gemeenten. ”
 

Kennismaking sectoren

Zulke voorbeelden laten zien dat onderwijsbrede internationalisering wel degelijk mogelijk is. “De sectoren kunnen nog wel een handje hulp gebruiken”, denkt Feiertag. “Nuffic kan ook behulpzaam zijn bij de verdere kennismaking tussen sectoren. Wat speelt er in het po, vo en mbo qua internationalisering en hoe kan een andere sector daar de vruchten van plukken? Je hoort gelukkig steeds meer over doorlopende leerlijnen door het hele onderwijs heen. We zijn ook heel benieuwd naar de adviezen van Curriculum.nu in dat verband."
 
Door: Nationale Onderwijsgids