10 miljoen euro gaat in Enschede naar verminderen van onderwijsachterstanden

Het College van B&W heeft de bestedingsplannen voor de middelen in het kader van het Onderwijsachterstandenbudget (7,6 miljoen euro) en Nationaal Programma Onderwijs (NPO) (2,9 miljoen euro) vastgesteld. De middelen worden ingezet om achterstanden in het onderwijs te verminderen, ook voor zover die ontstaan zijn door de coronapandemie. Dit meldt de gemeente Enschede. 

Enschede krijgt van het Rijk regulier een budget van ongeveer 7 miljoen euro om taalachterstanden te verminderen. Wethouder June Nods: “Taalachterstanden willen we het liefst voorkomen en dat betekent dat we er snel bij moeten zijn. Het grootste deel van het budget gaat naar de voorschoolse educatie die zich richt op peuters van 2 en 3 jaar. We zetten daarbij in op extra kwaliteit door meer tijd beschikbaar te maken voor pedagogisch beleidsmedewerkers.” Er is ook extra budget voor ouderbetrokkenheid. “We verwachten dat vanaf volgend jaar ook onderbouw-groepen uit het basisonderwijs gebruik gaan maken van VVE Thuis. Dit is een bewezen effectieve interventie om ouders meer te betrekken bij de (taal)ontwikkeling van hun kind. In de voorschoolse educatie wordt deze aanpak al langer gehanteerd”, aldus wethouder Nods.

Verminderen van achterstanden 

De gemeente ontvangt ruim 2,9 miljoen euro om dit schooljaar en volgend schooljaar te besteden aan het verminderen van achterstanden die bij kinderen zijn ontstaan als gevolg van corona. Ook die middelen worden deels al ingezet bij de jongste jeugd. Regiomanager Erna de Koster van kinderopvangorganisatie Humankind ziet dat peuters meer moeite hebben om gewend te raken in de peutergroep. De Koster: “Dankzij de NPO-middelen kunnen wij – en de andere kinderopvangorganisaties – een extra medewerker inzetten op de groep. Dat helpt om nieuwe kinderen sneller te laten  wennen en maakt dat we ook meer aandacht kunnen geven aan de andere kinderen.”

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Wethouder Nods: “We horen en zien dat de impact die corona heeft gehad verder gaat dan vertragingen op het gebied van taal en rekenen. Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling vraagt extra aandacht.” Gemeente, onderwijs en SMD doen dat onder andere door meer te investeren in IKC-wijkcoaches en het creëren van huiskamers in het voortgezet onderwijs”. Directeur-bestuurder Willem Loupatty van de SMD onderstreept die noodzaak: “We willen dat de wijkcoaches meer aanwezig zijn op de Integrale Kindcentra van basisscholen en kinderopvang. Meer aanwezig zijn, betekent ook laagdrempeliger ondersteuning, meer samenwerking met andere professionals en er zijn op het moment dat het er toe doet.” Bestuurder Genio Ruesen van Bonhoeffer College: “Bij pubers zien we dat zij des te meer moeite hebben om hun draai te vinden. Een aantal scholen is gestart met een ‘huiskamer’ waar leerlingen buiten schooltijd kunnen chillen, met begeleiding vanuit de school, het welzijnswerk en bijvoorbeeld ook Sportaal. Dat voorziet duidelijk in een behoefte. Met de NPO-middelen kunnen we die huiskamers uitbreiden.”

Nog meer onderdelen totale bestedingsplan 

Het totale bestedingsplan van de NPO-middelen bevat nog meer onderdelen, waaronder extra na-schools aanbod in het basisonderwijs, extra ondersteuning voor leerlingen op de OJA-scholen, extra (bliksem)stages en sollicitatietraining voor VMBO-leerlingen en meer schakelklassen voor NT2-leerlingen.

Door: Nationale Onderwijsgids