Vertraging door schoolsluiting deels ingehaald; verschil tussen leerlingen blijft
Nieuwe cijfers van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs naar aanleiding van een heel jaar COVID-19-crisis, waarin scholen in het primair onderwijs twee keer de deuren hebben moeten sluiten, laten zien dat leerlingen de vertraging die ze opliepen tijdens de eerste schoolsluiting deels weer hebben ingehaald. De kloof tussen leerlingen van verschillende sociaaleconomische achtergronden blijft. Dit meldt NRO.
Bij alle drie de domeinen: rekenen-wiskunde, spelling en begrijpend lezen is de leergroei lager dan in de jaren ervoor. Vooral bij begrijpend lezen is de vertraging in de leergroei nog groot (19 procent lager), bij spelling en rekenen-wiskunde is het verschil kleiner (resp. 7 procent en 9 procent).
 

Kwetsbare leerlingen nog steeds het hardst geraakt

Ook de nieuwste cijfers laten zien dat kwetsbare leerlingen nog steeds het hardste geraakt zijn. Nationaal coördinator van het NCO Carla Haelermans legt uit: “De leervertraging onder leerlingen met een lage sociaaleconomische status op het gebied van spelling en rekenen-wiskunde na één jaar coronacrisis is anderhalf tot twee keer zo groot als bij leerlingen uit hogere sociaaleconomische milieus. Dat verschil is sinds de vorige analyses over de eerste lockdown niet kleiner geworden.”
 
Verrassend is wel dat er bovenop de verschillen naar sociaaleconomische status nauwelijks meer verschillen zijn naar migratieachtergrond in de vertraging in de leergroei. Waar kinderen met een niet-westerse migratieachtergrond meer vertraging opliepen in de leergroei tijdens de eerste lockdown is dit daarna volledig rechtgetrokken en is deze achterstand nu niet meer aanwezig.
 

Verschillen tussen scholen in leergroeivertraging

De meeste scholen laten een lagere absolute leergroei zien in het afgelopen COVID-jaar dan in de twee jaren daarvoor. Het aandeel scholen dat een lagere leergroei heeft varieert van driekwart van de scholen bij begrijpend lezen tot meer dan 95% van de scholen bij spelling en rekenen-wiskunde. Uit de analyse komt verder naar voren dat leerlingen op scholen met meer leerlingen met een lage sociaaleconomische status meer vertraging in de leergroei hebben. Ook scholen in niet-stedelijke gebieden en kleine scholen hadden extra vertraging bij de leergroei voor spelling en rekenen-wiskunde, ten opzichte van scholen in stedelijke gebieden, en grote(re) scholen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids