Alert4you helpt pedagogisch medewerkers te professionaliseren

Het Kohnstamm Instituut heeft nader onderzoek gedaan naar het programma Alert4you voor de kinderopvang. Onderzocht werd of de samenwerking tussen pedagogisch medewerkers en jeugdhulpexperts ertoe leidt dat problemen bij jonge kinderen eerder gesignaleerd worden zodat ze niet onnodig naar gespecialiseerde hulp verwezen worden. Wat blijkt: Alert4you werkt. Dit meldt het Kohnstamm Instituut.

Alert4you is een landelijk programma voor kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang, dat in 2007 begon met een drietal pilots. Het doel van het programma is kinderen die extra begeleiding nodig hebben vroegtijdig te signaleren en zo te voorkomen dat zij onnodig worden verwezen naar gespecialiseerde jeugdhulpvoorzieningen. 
 
Bij Alert4you komen de drie takken van jeugdwerk samen. Gespecialiseerde hulpverleners werken een deel van hun tijd in de kinderopvang en het primair onderwijs om zo de basis van de onderlinge samenwerking te versterken. Op hun beurt krijgen pedagogisch medewerkers en docenten begeleiding waardoor hun kennis en vaardigheid in opvoeding en hulpverlening verbetert. Hierbij staan dezelfde uitgangspunten centraal: meer preventie, vroegsignalering en hulp dichtbij op de plaats waar dat nodig is.
 
Het Kohnstamm Instituut werkte in dit project samen met het Nederlands Jeugdinstituut, MOC ’t Kabouterhuis, drie gemeenten en verschillende kinderopvangorganisaties.
 

Uitkomst

De coaching en ondersteuning door de experts ‘van buiten’ blijkt effectief te zijn. Pedagogisch medewerkers professionaliseren op vier competenties, namelijk kennis van de kinderlijke ontwikkeling, omgaan met opvallend gedrag, hulp/expertise van buiten inroepen als dat nodig is en omgang met ouders. Daarnaast ontwikkelen pedagogisch medewerkers door het programma meer zelfvertrouwen, stellen ze betere vragen, durven ze nieuwe aanpakken uit te proberen, leren ze geobserveerde informatie beter te interpreteren en is er meer zelfreflectie.
 
Pm’ers en jeugdhulpspecialisten ontwikkelen zo met elkaar een structurele kwaliteitsverbetering die niet alleen ten goede komt aan de kinderen met een ondersteuningsbehoefte, maar uiteindelijk  aan alle kinderen in de groep, en hun ouders, schrijft het Kohnstamm Instituut.
 
Door: Nationale Onderwijsgids