Welke onderwijsonderwerpen schuiven door naar het volgende kabinet?

Doordat het kabinet is afgetreden en nu demissionair regeert worden er in de praktijk alleen nog lopende zaken behandeld. Dat betekent dat politiek gevoelige onderwerpen niet meer worden behandeld tot er een nieuw kabinet is. De Tweede Kamer heeft besloten om welke onderwerpen dat gaat, en deze zijn controversieel verklaard. Dit melden VOS/ABB en de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS).

Onderwerpen die niet als controversieel aangemerkt zijn komen nog wel op de agenda in de eerstvolgende procedurevergadering van de vaste Kamercommissie. In de besluitenlijst staat aangegeven welke zaken wel en welke niet controversieel zijn. Dit zijn de belangrijkste onderwijsonderwerpen op deze lijst:

Wel controversieel (dus doorgeschoven naar het volgende kabinet)

 • Dossier Thuisonderwijs
 • Dossier Leven Lang Ontwikkelen
 • Dossier Het jonge kind (kleuteronderwijs)
 • Bewegingsonderwijs in het basisonderwijs
 • Sociale Veiligheid
 • Curriculum funderend onderwijs

Niet controversieel (dus nog wel behandeld door demissionair kabinet)

 • Afschaffing lerarenregister en registervoorportaal
 • Schooldiploma praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs
 • Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs
 • Kwalificatie docenten en minimumaantal uren bewegingsonderwijs
 • Beëindiging Vervangingsfonds en modernisering Participatiefonds
 • Wet bestuurlijke harmonisatie beroepsonderwijs
 • Doorstroom basisonderwijs > voortgezet onderwijs en doorstroomtoetsen
 • Bevordering kleinere klassen basisonderwijs
 • Verlengde kwalificatieplicht
 • Acceptatieplicht
 • Dossier Krimp
 • Flexibilisering in het vo

Door: Nationale Onderwijsgids