Eerste Kamer moet Wajongwetgeving uitstellen

De FNV roept de Eerste Kamer op Wajongwetgeving uit te stellen, omdat die niet wezenlijk is getoetst aan het VN-verdrag Handicap dat vanaf 2016 ook in Nederland van kracht is. Dat verdrag moet de positie van mensen met een arbeidshandicap verbeteren. Het College van de Rechten van de Mens heeft een rapport uitgebracht over hoe de wetgeving die nu wordt voorbereid, zich in negatieve zin verhoudt tot het VN-verdrag. Dit meldt FNV.

Staatssecretaris Van Ark wil dit advies echter niet betrekken bij haar wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong, waarover de Eerste Kamer binnenkort debatteert.
 

Minachting

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: “De argumentatie van de staatssecretaris om dit advies terzijde te leggen getuigt van minachting voor jonggehandicapten. Er is niet geluisterd naar de reële bezwaren die zij maakten, onder andere over de achteruitgang in hun inkomen. Een punt dat ook het Sociaal en Cultureel Planbureau in zijn evaluatie van de participatiewet al signaleerde. Als deze wetgeving van kracht wordt, gaan flink wat mensen die nu al in de Wajong zitten er in inkomen op achteruit, terwijl voor veel jonggehandicapten het minimumloon buiten bereik blijft. Dat is in strijd met het VN-verdrag. Wij roepen de Eerste Kamer op, deze wetgeving uit te stellen en te toetsen aan het advies van het College.”
 

Wajongwetgeving schuurt

De Wajongwetgeving schuurt flink met het VN-verdrag Handicap, stelt de FNV na het lezen van het advies van het College van de Rechten van de Mens dat vorige week verscheen.  Het College vindt het een belangrijk uitgangspunt dat het principe geldt van ‘gelijke kansen en gelijke beloning voor werk van gelijke waarde’. De situatie van veel jonggehandicapten komt steeds verder af te liggen van dit uitgangspunt.
 

Discriminatie

Het College stelt dat werknemers met een arbeidsbeperking niet mogen worden gediscrimineerd in hoogte van het salaris vanwege een verminderde werkcapaciteit door hun handicap. FNV ziet, dat de realiteit is dat veel mensen met een handicap niet voldoende uren kunnen maken om tot het wettelijk minimumloon te komen, maar wel naar vermogen werken. Het minimumloon zou dan van toepassing moeten worden verklaard. Het College vindt ook dat de argumentatie om te komen tot deze wetgeving ondoorzichtig is en roept op om dit te repareren.
 

Rechtszaak

Kitty Jong: “Wij gaan ervan uit dat de Eerste Kamer de staatssecretaris vraagt de wetgeving alsnog -en nu gedegen- te toetsen aan het VN-verdrag en de checklist van het College. Als de staatssecretaris daar niet voor kiest, ziet de FNV zich genoodzaakt om een rechtszaak te starten. Maar dat zou het paard achter de wagen spannen zijn.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids