Kinderopvang, scholen en jeugdhulp Dronten ondertekenen convenant

Twintig partijen in de gemeente Dronten hebben het convenant ‘Gelijke kansen voor ieder kind’ ondertekend. In dit convenant leggen de partijen vast dat zij samenwerken om alle kinderen in de gemeente optimale kansen te bieden om zich te ontwikkelen. De achtergrond van het kind, het opleidingsniveau van de ouders of hun financiële situatie mogen geen invloed hebben op de schoolprestaties van een kind. Dit meldt de gemeente Dronten. 

Onder voorzitterschap van wethouder Lazise Hillebregt spraken alle partijen zich tijdens de ondertekeningsbijeenkomst uit voor de ambitie om gedurende de gehele onderwijs- en ontwikkelroute optimale kansen te leveren voor ieder kind. Ouders, onderwijsprofessionals, jeugdhulpverleners en de gemeente Dronten werken samen om deze optimale kansen te realiseren.

Ook staat in het convenant dat gewerkt wordt aan inclusiever onderwijs, waarbij gebruik wordt gemaakt van elkaars expertise. Dit gebeurt voor alle kinderen van 7 maanden tot 18 jaar. Op elk scholeneiland is er daarnaast naadloze aansluiting tussen voor- en vroegschoolse en buitenschoolse opvang en het onderwijs.

Speciaal onderwijs

Het speciaal basisonderwijs verleent diensten aan het reguliere onderwijs en andersom. De beide scholen voor voortgezet onderwijs in Dronten trekken gezamenlijk op om waar het gaat om zorgleerlingen en de Tussenvoorziening Dronten.

Door: Nationale Onderwijsgids