Normal_kov__opvang__psz

Kinderopvang en onderwijs groeien naar elkaar toe, blijkt uit het programma van de NOT Onderwijsacademie Kinderopvang. Tijdens NOT 2019 is er veel aandacht voor de kennisuitwisseling en afstemming tussen opvang en onderwijs. Zo biedt onderzoeks- en adviesbureau Sardes NOT-bezoekers interessante presentaties en workshops op het snijvlak van kinderopvang en basisonderwijs. Van belang is continuïteit in de ontwikkeling van kinderen bij de overgang van voorschoolse opvang naar basisonderwijs, aldus Karin Hoogeveen van Sardes.

Karin Hoogeveen, onderzoeker en adviseur bij Sardes, juicht het toe dat kinderopvang prominent aan bod komt op de NOT. “Een doorgaande ontwikkelingslijn is voor kinderen belangrijk.” Hoogeveen constateert  dat continuïteit in de ontwikkeling van kinderen met name belangrijk is voor de groep kinderen die van huis uit minder kansen krijgen om zich te ontwikkelen. Zij komen in aanmerking voor voor- en vroegschoolse educatie en die moet goed aansluiten op het onderwijs in groep 1. 
 

Soepele overgang

 
Sowieso is voor alle kinderen van belang, betoogt Hoogeveen, dat de overgang van kinderopvang naar basisschool soepel verloopt. Los van de thuissituatie is het volgens Hoogeveen voor alle kinderen prettig als de leer- en ontwikkelingsdoelen van opvang en basisschool op elkaar voortbouwen. Ook voor leraren vindt ze het nuttig dat er uitwisseling plaatsvindt, “zodat je weet waar je als leraar rekening mee moet houden. Maar ik ben me ervan bewust dat er scholen zijn die vinden dat een kind een frisse, nieuwe start moet kunnen maken en  die daarom geen gebruik maken van een overdrachtsdossier.”
 

Overdracht

 
De adviseurs van Sardes pleiten ervoor om in principe aan overdracht te doen. “Zaak is dan wel dat de pedagogisch medewerkers van de kinderdagverblijven in staat zijn alles correct en neutraal vast te leggen, zodat informatie niet op verschillende manieren geïnterpreteerd kan worden of er geen sprake is van waardeoordelen”, waarschuwt Hoogeveen. “Daarom is het goed te weten dat professionals in de kinderopvang hiervoor steeds vaker trainingen krijgen. Pedagogisch medewerkers hebben nogal eens de indruk dat scholen weinig tot niets doen met de aangeleverde kindgegevens. School en kinderopvang moeten daar dus afspraken over maken. Steeds meer worden die afspraken geïnitieerd door de gemeente en wordt eraan gewerkt dat de overdrachtsinformatie vanuit de verschillende kinderopvangorganisaties op eenzelfde wijze wordt aangeleverd en dat de kindvolgsystemen op elkaar zijn afgestemd.”
 

Tips

 

Tijdens haar NOT-workshop gaat Hoogeveen vooral tips geven hoe je als kinderopvang- dan wel onderwijsprofessional - de overgang van voorschool naar school voor kinderen en ouders zo soepel mogelijk kunt laten verlopen. Sardes en andere organisaties in de kinderopvang bieden dagelijks op de NOT Onderwijsacademie workshops en presentaties aan over verschillende actuele onderwerpen. Meer informatie en aanmelden op de NOT website
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids