Normal_rss_entry-100837

De kwaliteit en veiligheid van de kinderopvang werd vooral onderwerp van gesprek in 2010, toen de 'Amsterdamse zedenzaak' over ernstig seksueel misbruik op verschillende kinderdagverblijven grote onrust veroorzaakte. Eind vorig jaar constateerde onderzoeksbureau PricewaterhouseCoopers echter dat de kinderopvang de afgelopen vijf jaar beter en veiliger was geworden, nadat de speciale commissie-Gunning daarvoor aanbevelingen had gedaan.

De Inspectie van het Onderwijs kon bijvoorbeeld melden dat bijna alle kinderopvangvoorzieningen inmiddels jaarlijks werden gecontroleerd en dat ruim driekwart van alle locaties volledig aan de eisen voldeed.

Nieuwe medewerkers kunnen tegenwoordig pas in de kinderopvang aan de slag als ze een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben en vaste medewerkers worden daarna voortdurend gecontroleerd op strafbare feiten. Ook bij tijdelijke krachten en stagiairs moet dat binnenkort praktijk worden. De kinderopvang is de eerste sector waar medewerkers die met kinderen werken continu worden gescreend.

Verder werd het vier-ogen-principe ingevoerd, dat betekent dat medewerkers altijd gezien of gehoord kunnen worden door een ander. Eveneens zijn er een meldcode en een meldplicht bij vermoedens van geweld of misbruik in het leven geroepen.

De opleidingen van medewerkers zijn ook beter geworden. Intussen werd een akkoord gesloten om de kwaliteit nog verder te verhogen. Ook de ontwikkeling van de kinderen is daarin een aandachtspunt. Ze moeten vanaf volgend jaar een mentor krijgen.

Kinderopvang en peuterspeelzalen krijgen dan ook met gelijke kwaliteitseisen te maken en ook opvang van baby’s wordt dan beter. Er komt per 2019 één leidster per drie baby’s. Nu is er nog één leidster op vier baby’s.

Er worden momenteel zo’n 700.000 kinderen bij een opvang ondergebracht.

Door: ANP