Normal_inspectie__keuring__rapport__check

Het accreditatiestelsel voor het hoger onderwijs functioneert in grote lijnen adequaat. Dat concludeert de Inspectie van het Onderwijs in een evaluatieonderzoek. Met accreditatie geeft de overheid een keurmerk aan een onderwijsinstelling of opleiding. De inspectie ziet nog wel verbetermogelijkheden. Zo zouden de beoordelingen nog betrouwbaarder kunnen worden gemaakt. Dit meldt de onderwijsinspectie.

Accreditatie: opleidingen beoordeeld door deskundige vakgenoten

De kwaliteit van het hoger onderwijs wordt beoordeeld door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De NVAO heeft een beoordelingskader opgesteld, en onafhankelijke deskundige vakgenoten beoordelen aan de hand daarvan of een instelling of opleiding voldoet. Vanuit de gedachte dat bijvoorbeeld microbiologen het best kunnen beoordelen of een opleiding Microbiologie voldoet aan de standaarden. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op dit accreditatiestelsel en evalueert het regelmatig. De inspectie stelt nu vast dat het systeem naar behoren werkt. Het heeft daarbij binnen het hoger onderwijs een groot draagvlak en instellingen blijken de beoordelingen als stimulerend te ervaren.

Meer oog voor professionalisering, onafhankelijkheid, basisspelregels, lerend vermogen

Wel doet de inspectie nog een aantal aanbevelingen om het stelsel te versterken. Ten eerste zou de huidige gedifferentieerde beoordelingsschaal bij visitaties en accreditaties vervangen moeten worden door een oordeel 'voldoet' of 'voldoet niet'.

Ten tweede zou de professionalisering moeten worden vergroot: van de beoordelende vakgenoten,  de secretarissen en de procescoördinatoren. Aan sommigen die betrokken zijn bij visitaties van de opleidingen, zouden daarnaast hogere eisen rond hun onafhankelijkheid moeten worden gesteld.

Ten derde adviseert de inspectie dat in het beoordelingskader enkele zaken uitdrukkelijker worden vastgelegd. Dat zijn met name de basisspelregels van visitaties, de mate waarin vakgenoten uit mogen gaan van vertrouwen in de (nieuwe) opleidingen, en welke informatie opleidingen en instellingen moeten verstrekken.

Tot slot adviseert de inspectie de NVAO analyses te maken van de visitaties, om ervan te leren zodat het accreditatiestelsel zich verder kan verbeteren.

Het rapport 'De kwaliteit van het Nederlandse accreditatiestelsel hoger onderwijs' is eind juni aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangeboden. In september geeft de minister een reactie op het onderzoek.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids