Logo_diatoetsen

Dit schooljaar hebben scholen in het voortgezet onderwijs te maken met een instroom van leerlingen die geplaatst zijn op basis van het advies van de basisschool. Voor het eerst konden leerlingen op basis van de eindtoets wel in een hoger, maar niet in een lager onderwijsniveau geplaatst worden. Dit nieuwe beleid kan er toe geleid hebben dat sommige leerlingen te hoog zijn geplaatst. Zijn uw brugklasleerlingen geplaatst op het onderwijsniveau dat bij ze past? 

U krijgt een indicatie van het onderwijsniveau van uw brugklasleerlingen door mee te doen aan een onderzoek dat Diatoetsen uitvoert in het voorjaar van 2016. Dit onderzoek wordt uitgevoerd ter normering van de Dia-eindtoets in ontwikkeling en bestaat uit twee digitale toetsen. De uitslag van de toets helpt u bij de determinering naar de schooltypen.

Daarnaast geven de deelscores voor begrijpend lezen, taalverzorging, woordenschat en rekenen inzicht in de relatief sterke en zwakke kanten van uw leerlingen. Aan dit onderzoek kunnen per onderwijsniveau (vmbo-bb, kb, g/tl, havo en vwo) maximaal 10 scholen gratis deelnemen, verspreid over het land.

Wat vragen wij van deelnemers aan dit onderzoek?
   • Het organiseren van twee internettoetssessies van ongeveer anderhalf uur in een week tussen 1 februari en 15 maart;
   • Het aanleveren van leerlinggevens voor invoer in het digitale toetssysteem van Diatoetsen (minimaal twee weken van te voren);
   • Aanvullende informatie met betrekking tot de plaatsing van leerlingen bij u op school.

Wat krijgt u van ons?
   • Voor iedere leerling een rapport met een indicatie van het onderwijsniveau, deelscores voor begrijpend lezen, rekenen, woordenschat en taalverzorging en een landelijke vergelijking met leerlingen van hetzelfde onderwijsniveau;
   • Een schoolrapportage met een indicatie van het aantal correct geplaatste leerlingen bij u op school;
   • U ontvangt de rapportages begin april

Als beloning voor uw inspanning kunt u bovendien kiezen uit de volgende aanbiedingen:   
   • In 2016-2017 een gratis nulmeting voor uw instromende eerstejaars uit het Diatoetsen volgsysteem (voor Nederlands, Engels, rekenen) OF
  • Gratis toegang tot oefenmateriaal voor begrijpend lezen (Diaplus), ter remediëring van uw huidige eerstejaars leerlingen met een gebleken achterstand op het gebied van begrijpend lezen OF
  • Gratis toegang tot oefenmateriaal voor rekenen (ffLeren Rekenen) ter remediëring van uw huidige eerstejaars leerlingen met een gebleken achterstand op het gebied van rekenen.

Wilt u meedoen?
Meldt u zich dan aan door een mail te sturen naar info@diatoetsen.nl. In uw mail vermeldt u:
   • Het aantal leerlingen per onderwijsniveau dat u opgeeft voor dit onderzoek (bijv. 90 leerlingen uit vmbo-kb en 86 leerlingen uit havo);
   • De naam en vestigingsplaats van de school;
   • De gegevens van de contactpersoon van uw school voor dit onderzoek.
Op basis van volgorde van binnenkomst en met het oog op een landelijk gespreide steekproef selecteren wij scholen die aan dit onderzoek kunnen deelnemen[1].

Voor meer info bel of mail Klarien Lenting, projectleider voortgezet onderwijs: klarienlenting@diatoetsen.nl tel.nr. 050-8200120

[1] De toetsen in dit onderzoek zijn samengesteld uit materiaal van de Dia-eindtoets en onze genormeerde toetsen voor de verschillende schooltypen in het voortgezet onderwijs. Scholen die de Diatoetsen al gebruiken als volgtoetssysteem moeten er rekening mee houden dat leerlingen toetsvragen opnieuw tegenkomen. Wij richten ons met dit onderzoek daarom bij voorkeur op scholen die nog niet met Diatoetsen werken.