Noodopvang tijdens sluiting scholen: hoe zit het nog maar precies?

Sinds 16 december zijn de kinderopvang (dagopvang en bso) en het basisonderwijs gesloten tot en met in ieder geval 17 januari 2021. Er zijn nog vragen over de uitgangspunten van de noodopvang. Deze staan hieronder nog een keer op een rij. Dit meldt het ministerie van Sociale Zaken.

Scholen leveren noodopvang tijdens de reguliere schooltijden en de kinderopvang gedurende de reguliere openingstijden van de kinderopvang. Noodopvang wordt altijd geboden door scholen en kinderopvangorganisaties of voorzieningen voor gastouderopvang wanneer er kinderen zijn die hier recht op hebben.
 

Noodopvang tijdens de kerstvakantie

In de vakantieperiode (21 december t/m 3 januari) zijn de basisscholen gesloten en biedt de bso noodopvang voor hun reguliere klanten en gedurende de gebruikelijke openingstijden die zij hanteren tijdens deze vakantieperiode.
 

Wie kunnen een beroep doen op de noodopvang

Kinderen van wie de ouders in cruciale beroepsgroepen werken en kinderen in een kwetsbare positie. Er is een lijst met cruciale beroepen gepubliceerd op rijksoverheid.nl en deze is leidend. Het uitgangspunt is dat indien één ouder een cruciaal beroep uitvoert, er recht is op noodopvang. Verzoek aan gezinnen waar een andere ouder geen cruciaal beroep heeft, is om de opvang zoveel als mogelijk zelf thuis regelen. Maar dat is geen harde eis. Als het niet lukt om de kinderen zelf op te vangen, kunnen ouders waarvan één een cruciaal beroep heeft de kinderen gewoon naar de noodopvang brengen.
 

Kinderen in een kwetsbare positie

Het gaat hierbij om kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is. De gemeenten coördineren de opvang voor kwetsbare kinderen. Een goede afstemming tussen gemeente, kinderopvang en onderwijs en andere betrokken partijen is hierbij van belang. 
 

Financiering noodopvang

De noodopvang wordt binnen de reguliere schooltijden en reguliere contracturen met de kinderopvang aangeboden. Dit gaat voor zowel de scholen als voor de kinderopvang zoveel mogelijk met gesloten beurzen.
Er is, net als in het voorjaar, sprake van een financiële tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot de maximum uurprijs voor ouders die de facturen voor de kinderopvang (dagopvang, bso en gastouderopvang) doorbetalen.
 

Kwaliteitseisen onverminderd van kracht

Voor alle locaties voor kinderopvang en gastouderopvang gelden de reguliere kwaliteitseisen. Er is geen reden om af te wijken van bijvoorbeeld de beroepskracht-kind-ratio. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids