Normal_kov__opvang__psz

Zes kinderopvangorganisaties zijn op 1 november gestart met een pilot waarbij ze hun pedagogische kwaliteit op groeps-, locatie-, cluster- en organisatieniveau via een NJi-monitor zichtbaar maken. Pedagogisch coaches krijgen zo grip op wat werkt in de praktijk en zien waar verbetering nodig is. De pilot loopt tot eind 2019.  Dit meldt NJi.

De Rotterdamse kinderopvanghouder KindeRdam en het Nederlands Jeugdinstituut constateerden in 2016 dat er geen eenduidig beeld is van de pedagogische kwaliteit en startten samen de ontwikkeling van een monitor. KindeRdam gebruikt de monitor al enige tijd. Dit levert waardevolle informatie op over de mate waarin zij voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen en aan haar eigen kwaliteitsnorm. Zo zien pedagogisch coaches bijvoorbeeld waar horizontale en verticale babygroepen specifiek verschillen, en waar de kracht van werken zit op afzonderlijke locaties.
 
Momenteel wordt de monitor voor de deelnemende organisaties ingericht. Gegevens over de locaties, groepen en medewerkers worden ingevoerd, zodat de monitor in de loop van december gebruikt kan worden.
 
Pedagogisch coaches voeren hun observatiescores in op tablet of laptop voor de categorieën: emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie, overdracht normen en waarden en kwaliteit leefomgeving. Rapportages zijn direct beschikbaar. Zo krijgen pedagogisch coaches input om hun beleid op effect te beoordelen, en kunnen zij het gesprek hierover aangaan met pm’ers, management, inspectie en oudercommissie.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids