Normal_kov__opvang__kinderen__knutselen

Alle kinderen in Nederland tussen twee en vier jaar moeten gebruik kunnen maken van zestien uur voorschools aanbod. Hiervoor hebben organisaties rond de kinderopvang een model bedacht die zij in een brief aan de Tweede Kamer uiteenzetten. Zij vragen daarbij de mogelijkheden van dit peuterplan te onderzoeken. Dit meldt de PO-Raad.

In het regeerakkoord is afgesproken dat kinderen met het risico op een achterstand vanaf 2019 geen 10 uur voorschoolse educatie per week krijgen, maar 16 uur. Het kabinet investeert hierin al extra vanaf 2018. De PO-Raad, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Sociaal Werk Nederland, Brancheorganisatie Kinderopvang, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en BOinK vinden echter dat niet alleen achterstandskinderen, maar alle peuters hier recht op hebben en ook baat bij hebben. Zij hebben daarom een model ontwikkeld om kansengelijkheid voor alle peuters in Nederland te realiseren.
 
Het model gaat uit van een integrale voorziening voor alle peuters in alle gemeenten van Nederland, inclusief de gewenste uitbreiding van 10 naar 16 uur per week, én blijft binnen de financiële kaders van het regeerakkoord. De betrokken partijen roepen daarom de politiek op de mogelijkheden van dit model verder in kaart te brengen.
 
Kinderopvang, peuterspeelzaal, onderwijs en gemeenten pleiten al jaren voor de organisatie van één voorziening voor alle peuters om ze allemaal een zo goed mogelijke strat te geven. Ook de Onderwijsraad dringt aan op één peutervoorziening vanaf 2,5 jaar. Dit ligt in het verlengde van het advies van de Sociaal-Economische Raad van vorig jaar. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids