Normal_bureaucratie_mappen_dossiers_papierwerk

1 augustus is traditioneel de datum waarop veel wetswijzigingen en nieuwe maatregelen in werking treden. Zo ook in het onderwijs. De PO-Raad heeft een overzicht gemaakt van de belangrijkste wijzigingen die van toepassing zijn in het nieuwe schooljaar.

Voor docenten

De nieuwe cao voor basisschoolleraren gaat op 1 augustus in. De tekst van de cao staat inmiddels online. Vanaf het nieuwe schooljaar kunnen scholen ook gebruik maken van een uitzondering op de ketenregeling. Hierdoor wordt het voor scholen makkelijker om invalkrachten in te zetten om ziekteverzuim op te vangen.

Voor leerlingen

De wijzinging van de Variawet passend onderwijs die vanaf 1 augustus gaat gelden maakt het mogelijk om voortaan maatwerk in onderwijstijd aan te bieden. Voor leerlingen die tijdelijk geen of slechts gedeeltelijk onderwijs kunnen volgen, hoeft dan geen vrijstelling van de leerplicht meer aangevraagd te worden.

De PO-Raad adviseert scholen om vanaf 1 augustus aan de slag te gaan met het keten-ID. Het keten-ID is geen wettelijke verplichting maar helpt scholen om de privacy van leerlingen te beschermen bij het gebruik van digitale leermiddelen

Voor schoolbesturen

Vanaf 1 augustus is de fusietoets afgeschaft, alleen de lichte procedurele toets blijft over. Door het afschaffen wordt het voor scholen in krimpgebieden makkelijker om samen te gaan en zo het onderwijs in de regio te behouden.

Besturen kunnen in nieuwe schooljaar ondersteuning aanvragen voor het programma Goed worden Goed blijven. Dit programma van de PO-Raad is bedoeld voor scholen en besturen die onvoldoende scoren in de beoordeling van de onderwijsinspectie.

Ook kunnen scholen ondersteuning krijgen voor het bieden van onderwijs aan asielzoekerskinderen. De nieuwkomerssubsidie geldt als een school minimaal vier kinderen heeft die een jaar of korter in Nederland wonen.

Kijk voor meer informatie en een nadere toelichting op de maatregelen op de website van de PO-Raad

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids