Normal_leerling_scholiere_verveeld_voortijdige_schoolverlater

Gemeenten en onderwijs in West-Brabant gaan de komende jaren vol inzetten op het terugdringen van voortijdig schoolverlaten en het begeleiden van kwetsbare jongeren naar kansrijkere posities in de maatschappij. Voor de nieuwe aanpak 2017-2020 vragen gemeenten en onderwijs 1,5 miljoen euro subsidie per jaar aan de Rijksoverheid. Dat meldt gemeente Breda.

De vsv-problematiek in West-Brabant is uitgebreid geanalyseerd om tot een zo effectief mogelijk pakket aan maatregelen te kunnen komen. In de praktijk betekent dit dat doeltreffende maatregelen uit voorgaande jaren worden doorgezet, en dat daar waar nodig nieuwe maatregelen zullen worden gelanceerd, zodat alle jongeren in West-Brabant efficiënt naar onderwijs of werk kunnen worden geleid.

Waren de afgelopen jaren de inspanningen met name gericht op het behalen van een startkwalificatie, nu wordt veel meer gekeken naar wat ‘het hoogst haalbare’ voor een jongere is. “Natuurlijk zien we jongeren het liefst in de schoolbanken”, zegt Miriam Haagh, wethouder Onderwijs in Breda en tevens voorzitter van de Regionale Regiegroep Voortijdig Schoolverlaten. “Maar soms blijkt school niet de beste plek te zijn en is het behalen van een startkwalificatie niet haalbaar. Dan moeten we voor die jongere ook oog hebben. Met de nieuwe aanpak richten we ons daarom ook op het begeleiden van onderwijs naar werk, ongeacht of een jongere een startkwalificatie heeft.”

De nieuwe aanpak gaat via een vijftal sporen lopen. Ten eerste wordt er extra geïnvesteerd in een sluitend netwerk voor jongeren in een kwetsbare positie. Ook wordt een ombudsman/vrouw aangesteld om individuele jongeren met financiële studieproblematiek te helpen. Ten tweede krijgen ongediplomeerde thuiszitters tussen 18 en 23 jaar vanaf nu een persoonlijk traject aangeboden om binnen een veilige setting en onder intensieve professionele begeleiding naar het onderwijs terug te kunnen keren en alsnog een startkwalificatie te behalen. Ten derde nemen gemeenten en onderwijs maatregelen om de overgang van het voortgezet onderwijs naar het middelbaar onderwijs nog soepeler te laten verlopen. Ten vierde komen er voor studenten op niveau 3 en 4 van het mbo specifieke maatregelen om de persoonlijke effectiviteit en studiebevlogenheid binnen deze opleidingsniveaus te vergroten. Tot slot gaan onderwijs en gemeenten door met het opvangen van middelbare scholieren en mbo'ers in speciale Plusvoorzieningen wanneer zij door persoonlijke omstandigheden tijdelijk niet aan het reguliere onderwijs kunnen deelnemen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids