Normal_gehandicapt4

De maatschappij is nog lang niet voldoende ingericht om mensen en kinderen met een beperking volledig te laten deelnemen aan de samenleving. Het College voor de Rechten van de Mens wil dat het kabinet een strategie te ontwikkelt om tot inclusief onderwijs te komen. Dat blijkt uit een rapportage van het College over de implementatie van het VN-verdrag handicap, zo meldt de organisatie.

Het College voor de Rechten van de Mens benadrukt in de rapportage dat het VN-verdrag handicap en het Kinderrechtenverdrag uitgaan van ‘inclusief, gelijkwaardig en kwalitatief goed onderwijs voor iedereen’. Nederland heeft deze verdragen geratificeerd ‘en moet er dus alles aan doen om dit doel te realiseren’, aldus het college. Uit het onderzoek blijkt echter dat leerlingen in het speciaal onderwijs niet altijd op hun niveau onderwezen kunnen worden. Ook laat de kwaliteit van het onderwijs soms te wensen over. Knelpunten in het regulier onderwijs zijn het gebrek aan ondersteuning en/of zorg die leerlingen met een beperking nodig hebben en de weigering om deze leerlingen toe te laten tot een reguliere school. 
 
Het College doet daarom een aanbeveling aan het nieuwe kabinet om een strategie te ontwikkelen om tot inclusief onderwijs te komen. Uitgangspunt hierbij is dat alle kinderen en studenten - met en zonder beperking - samen onderwijs moeten kunnen volgen. Op basis van de bestaande structuren, kennis en ervaring zou zo’n systeem voor inclusief onderwijs ontwikkeld moeten worden, aldus de rapportage.
 
Sinds 14 juli 2016 is in Nederland het VN-verdrag handicap van kracht. Het verdrag stelt dat onderwijs 'inclusief' moet zijn. Dat wil zeggen dat kinderen met en zonder handicap samen naar dezelfde (buurt)school kunnen en daar, in een veilige omgeving, onderwijs krijgen dat aansluit bij hun individuele mogelijkheden. Het College voor de Rechten van de Mens is toezichthouder op de naleving van het verdrag. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids