Logo_cropped-site-logo-header

Alle scholen in Friesland kunnen vanaf 13 september weer een subsidie aanvragen voor het versterken van het Friestalige onderwijs. Met de regeling Frysk foar no en letter wil de provincie scholen ondersteunen bij het versterken van de positie van het Fries. Scholen uit alle onderwijssectoren kunnen een aanvraag doen. Er is onder andere subsidie beschikbaar voor het (bij)scholen van docenten, het aanschaffen van extra lesmateriaal en het vervangen van docenten die een opleiding Fries volgen. De subsidieregeling is onderdeel van het project Taalplan Frysk 2030. Dit meldt Provincie Friesland.

De regeling Frysk foar no en letter geeft scholen de mogelijkheid om te werken aan de kwaliteit van het Fries onderwijs. De regeling is voor deze tweede openstelling op een aantal punten aangepast. Zo is er nu meer ruimte voor scholen om een aanvraag te doen voor inzet van leerkrachten en docenten. 

Extra inzet van leerkrachten

Een school kan per openstellingstermijn één aanvraag indienen. De aanvraag kan bestaan uit meerdere onderdelen van de regeling. Bijvoorbeeld voor extra les- en leesmateriaal, activiteiten rondom de Friese taal en cultuur en scholingskosten voor leerkrachten en docenten. De extra inzet van leerkrachten en docenten is bijvoorbeeld beschikbaar voor het ontwikkelen van lesmateriaal, het organiseren van activiteiten voor leesbevordering of netwerken met andere scholen.

Subsidie aanvragen

Een aanvraag indienen kan van 13 september 2021 tot en met 14 december 2021. Er is in deze periode 400.000 euro voor de scholen beschikbaar. Alle onderwijssectoren komen in aanmerking voor subsidie: kinderopvanglocaties, primair en voortgezet onderwijs, mbo, hbo, wo en speciaal onderwijs. In 2022 gaat de regeling weer twee keer open.

Taalplan Frysk 2030

Het project Taalplan Frysk 2030 werkt aan de kwaliteit van Fries onderwijs op alle scholen en alle onderwijsniveaus. De provincie zet zich hiervoor in met taal- en onderwijsinstellingen Afûk, Cedin, Fers, Keunstwurk, NHL Stenden Hogeschool, Omrop Fryslân, Onderwijsbureau Semko en Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO).

Door: Nationale Onderwijsgids