NOG Financiering

Lesgeld

Er bestaat geen lesgeld voor kinderen op basisscholen. Deze kosten worden door de overheid betaald. Wel mogen scholen ouders vragen om een financiële bijdrage, de zogeheten ouderbijdrage, te leveren.

Wat is de ouderbijdrage?

De ouderbijdrage is een bijdrage aan activiteiten op een school die niet onder het reguliere lesprogramma vallen. Deze bijdrage wordt niet vergoed door de overheid en wordt door de ouders zelf betaald, in tegenstelling tot de kosten van het onderwijs zelf. Het geld van de ouderbijdrage wordt door scholen gebruikt om extra activiteiten mee te betalen, zoals schoolreisjes en -feestjes en schoolzwemmen. De ouderbijdrage is vrijwillig. Wanneer ouders het niet willen of kunnen betalen, kunnen scholen niet weigeren om kinderen deel te laten nemen aan lessen. Wel kan de school besluiten een kind niet te laten deelnemen aan de extra activiteiten. De school is dan verplicht voor vervangend onderwijs te zorgen tijdens deze activiteiten.

Wat is de hoogte van de ouderbijdrage?

De hoeveelheid en bestemming van de ouderbijdrage wordt in overleg met de medezeggenschapsraad bepaald. Ouders moeten instemmen met deze beslissing. De school bespreekt de bijdrage tijdens de inschrijving van een kind, waarbij eventueel rekening gehouden kan worden met het inkomen van de ouders.

Is er korting op of kwijtschelding van de ouderbijdrage mogelijk?

Een groot deel van de scholen bieden de mogelijkheid tot korting of kwijtschelding voor ouders die de bijdrage niet of slechts gedeeltelijk kunnen betalen. Ook een gespreide betaling is daarbij een optie die door scholen aan ouders aangeboden kan worden.

© Nationale Onderwijsgids