NOG Wat is de onderwijstijd in het basisonderwijs?

Over hoe een schooldag op een basisschool er uitziet zijn wettelijke afspraken gemaakt. Scholen hebben sinds 1 augustus 2006 wel de ruimte gekregen om zelf de schooltijden in te delen.

Voor de vormgeving van de onderwijstijd zijn enkele voorwaarden vastgesteld. Zo moeten leerlingen in totaal 7520 uur aan onderwijs volgen, verspreid over acht jaar, wat neerkomt op 940 uur per jaar. Dit hoeft niet precies zo te worden verdeeld. Daarnaast moeten scholen de activiteiten evenwichtig over de dag verdelen.

Hoe ziet de dagindeling op basisscholen eruit?

De meeste basisscholen kennen een vaste dagindeling voor iedere werkdag. Het begin van de lesdag is meestal tussen 8.30 en 8.45 uur en in de ochtend is er een pauze voor de kinderen, waarin zij buiten kunnen spelen. Tussen de middag kunnen leerlingen naar huis gaan voor het middageten of kunnen ze overblijven. Het tweede dagdeel duurt doorgaans tot ongeveer 15.15 uur. Woensdagmiddag zijn basisschoolleerlingen over het algemeen vrij. Deze tijd wordt door leraren gebruikt voor onder andere bij- of nascholing.

Scholen kunnen zelf de begin- en eindtijden bepalen. Daarbij wordt veelal rekening gehouden met de openingstijden van kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang.

Wanneer kan een lesrooster worden veranderd?

Scholen kunnen bij extreem warm zomerweer en aanhoudend koud weer een afwijkend rooster instellen. Daarbij moet het jaarlijks minimum aan lestijd wel gegarandeerd blijven. De Inspectie van het Onderwijs houdt toezicht op de naleving hiervan.

Hebben ouders zeggenschap over het vaststellen van de schooltijden?

Scholen in het basisonderwijs zijn verplicht om ouders bij het vaststellen van de schooltijden te betrekken. Als zij daarin wijzigingen willen doorvoeren, moeten de ouders in de medezeggenschapsraad daar eerst mee hebben ingestemd. Alle ouders moeten over dergelijke wijzigingen worden geïnformeerd. 

© Nationale Onderwijsgids