Logo_windesheim

Het is onderwerp van gesprek in veel scholen: de wet passend onderwijs die vanaf volgend schooljaar scholen verplicht om een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. SchoolWide Positive Behavior Support (SWPBS), een onderwijsaanpak uit de Verenigde Staten, kan scholen hierbij concrete handvatten bieden. Hogescholen Windesheim en Fontys brengen de SWPBS-schoolpraktijk in beeld tijdens de vijfde landelijke SWPBS-conferentie op 15 en 16 november op Windesheim in Zwolle.

SWPBS is gericht op het creëren van een positieve, sociale schoolomgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Dat er na vijf jaar SWPBS op Nederlandse scholen positieve resultaten zijn geboekt, blijkt uit het brede aanbod van meer dan 25 lezingen, presentaties en workshops tijdens de conferentie. Stuk voor stuk 'good practices' die momenteel in razendsnel tempo vorm krijgen op Nederlandse scholen en instellingen.

Vruchten plukken
SWPBS-deskundige Anita Blonk van Windesheim: ‘Passend onderwijs moet vooral gaan om het samen - met schoolteam, kinderen en ouders - vormgeven van een veilige, rijke leeromgeving voor alle kinderen. SchoolWide Positive Behavior Support draagt hier sterk aan bij door gedragsvraagstukken die elke school ervaart, schoolbreed aan te pakken. Na vijf jaar SWPBS op Nederlandse scholen, kunnen we nu de eerste vruchten plukken. Schoolteams ervaren hun school als veiliger, vanuit een positieve insteek naar leerlingen en het personeel, met meer mogelijkheden om het onderwijs effectief in te richten, als een plek waar het goed leren en werken is met leerlingen en collega’s. Dat is wat we nodig hebben voor passend onderwijs: een effectief team in elke school!’

SWPBS in Nederland
SWPBS wordt op meer dan 250 scholen in Nederland uitgevoerd, in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs. Door SWPBS kunnen leraren hun handelen als team zo vormgeven dat er meer mogelijkheden ontstaan om te kunnen omgaan met leerlingen die meer vragen van leraren doordat ze lastig gedrag vertonen of meer aandacht nodig hebben bij het leren.

Voor wie
De conferentie is interessant voor scholen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs die zoeken naar handvatten om passend onderwijs vorm te geven, voor onderwijsprofessionals met interesse in de SWPBS-aanpak en voor iedereen die in of met scholen werkt aan een positief leef- en leerklimaat in de school.

Meer informatie: www.windesheim.nl/swpbsconferentie

© Nationale Onderwijsgids

SWPBS-achtergrondinformatie
SWPBS is niet zomaar een trucje om maar veel de leerlingen te belonen, maar een raamwerk gestoeld op een aantal pijlers waar een school op moet inzetten om een 'social community' te vormen (gedeelde visie, taal, en ervaringen). We werken dagelijks, schoolbreed, met het hele team, vanuit gedeelde waarden (het delen gebeurt ook met ouders!). Deze waarden worden vertaald naar concrete gedragsverwachtingen in alle ruimtes in de school.

De leer/gedragsverwachtingen worden expliciet aangeleerd (aan leerlingen, maar ook aan het personeel) en er wordt sterk ingezet op preventieve maatregelen (want waarom zou je probleemgedrag laten ontstaan...?). Het systematisch en veel waarderen van dat wat je wilt zien, versterkt het positieve leerklimaat.

We werken datagestuurd: we kijken wat er nodig is in de school en wat een interventie oplevert. Het basisaanbod, ook voor gedrag, moet zo goed in elkaar steken dat minstens 80% van je leerlingen en je personeel veilig en rustig kunnen leren en werken. Je moet de feiten hiervoor op tafel kunnen leggen (data-gestuurd). Ook wordt er geleerd aan leerlingen die meer ondersteuning nodig hebben. Dat wat geleerd is, wordt direct ingezet voor alle leerlingen.

Bij passend onderwijs wordt vaak gewezen op de kracht en invloed van de leerkracht, in SWPBS worden de krachten uitbenut van het gehele team dat in gezamenlijkheid werkt aan een veilig en positief leerklimaat. Dat is wat we nodig hebben voor passend onderwijs, een effectief team in elke school!