Normal_werk__2__rekenen_factuur_rekening_economie

Het mbo werkt aan een eigen aanpak voor rekenen, nu de rekentoets in het voortgezet onderwijs verdwijnt. Dit heeft MBO Raad, samen met diverse andere partners, laten weten aan de ministers van Onderwijs naar aanleiding van het debat dat op 28 januari werd gehouden in de Tweede Kamer. Dit meldt MBO Raad.

Hierbij wordt gekozen voor een uitwerking van rekenen die past bij de drievoudig kwalificerende opdracht van het mbo. Het mbo wil namelijk garanderen dat gediplomeerde mbo-studenten voldoende rekenvaardigheden hebben om optimaal mee te kunnen doen in onze samenleving. Mbo-scholen streven naar een uitwerking van rekenen die motiverend is voor de studenten en hen optimaal voorbereidt op hun beroep en op maatschappelijk functioneren. Ook rust het mbo-studenten toe met de rekenvaardigheden die nodig zijn om zich een leven lang te blijven ontwikkelen. Dit betekent: examens die goed passen bij de examineringssystematiek van het mbo en meetellen voor diplomering.
 
De afgelopen jaren werd op het vmbo en op de mbo niveaus 2 en 3 hetzelfde rekenexamen afgenomen. Hierbij was in het mbo sprake van een onderhoudsplicht van de rekenvaardigheden van jongeren. Nu rekenen op het vo niet meer apart wordt getoetst en er meer diversiteit ontstaat in het instroomniveau, kiest het mbo ook voor een eigen koers. Scholen zetten in op haalbare rekeneisen op alle mbo-niveaus, ook als bij instroom studenten niveau 2F niet (volledig) beheersen en borgen de rekenvaardigheid die nodig is voor doorstroom naar het hbo.
 
Hoe de mbo rekenaanpak er precies uit gaat zien, wordt momenteel in nauwe samenspraak met de rekencontactpersonen van de scholen uitgewerkt en met bestuurders besproken. Ook docenten en studenten praten mee. In de loop van dit voorjaar wordt de aanpak met een reëel tijdpad nader uitgewerkt. De MBO Raad zal deze aanpak voorzien van een financiële onderbouwing en die aan de orde stellen in het overleg met de minister. Immers: het vervallen van de rekentoets is een politiek besluit.
 
Door het vervallen van de rekentoets in het vo, is het lastig voor mbo-opleidingen om zicht te krijgen op de rekenvaardigheid van studenten die in het mbo instromen. Mbo-scholen kunnen ervoor kiezen om binnen het studiekeuzegesprek aandacht te besteden aan rekenvaardigheid en deze eventueel diagnostisch in beeld te brengen. Dit zal dan in het kader van loopbaanoriëntatie en -begeleiding gebeuren en/of via extra remediering. Dit heeft geen consequenties voor de toelating tot de mbo-opleiding.
 
Door: Nationale Onderwijsgids