Logo_logo__nuffic

Ook Nuffic is positief over de kabinetsvisie over internationalisering van het onderwijs. De brief die minister van Engelshoven vandaag naar de Kamer stuurde, laat een genuanceerd perspectief zien op internationalisering in het mbo en het hoger onderwijs. Nuffic draagt graag bij aan realisatie van de doelstellingen van de minister. Dit meldt Nuffic.

De brief maakt duidelijk dat internationalisering meer is dan alleen mobiliteit en onderstreept dat er niet één internationaliseringsmodel is. In de brief bepleit minister Van Engelshoven dat er per opleiding, per instelling en per sector invulling gegeven wordt aan internationalisering. Daarmee krijgen studenten en instellingen ruimte om zelf tot een optimale invulling te komen.
 
Nuffic onderschrijft de ambitie van de minister dat iedere Nederlandse student of leerling een internationale ervaring kan opdoen. Daarom is Nuffic ook blij met de aandacht voor en het belang van internationalisering in het mbo. “Ook in het beroepsonderwijs worden internationale vaardigheden namelijk steeds belangrijker”, aldus Nuffic-directeur Freddy Weima.
 
De brief onderstreept ook het belang van internationale en interculturele competenties en taalvaardigheid bij studenten en docenten. Daarmee biedt het goede aanknopingspunten voor een visie op internationalisering in het primair en voortgezet onderwijs.
 
Ook zijn we blij met de aandacht voor werving en binding van talent en de meerwaarde van een nationale alumnistrategie. Verder vertoont de brief veel raakvlakken en aanknopingspunten met de beleidsnota voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die minister Kaag onlangs presenteerde.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids