NOG Wat is kinderopvang?

Kinderopvang

Kinderopvang is een verzamelterm voor verschillende mogelijkheden om kinderen tussen de 0 en 12 jaar op te vangen. Er zijn verschillende soorten kinderopvang. Kinderopvang kan grofweg opgedeeld worden in twee groepen: de opvang voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan en de opvang van kinderen buiten hun schooltijden om. De opvang van kinderen die nog niet naar school gaan wordt verzorgd door kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, gastouders of ouderparticipatiecrèches. Kinderen die al wel naar school gaan worden rondom hun schooltijden opgevangen in de buitenschoolse, naschoolse, voorschoolse en tussenschoolse opvang. Daarnaast bestaat er nog 24-uurs kinderopvang. Hier worden kinderen van alle leeftijden, dus van 0 tot 12 jaar, opgevangen. 

Voor alle formele vormen van kinderopvang, met uitzondering van peuterspeelzalen en tussenschoolse opvang, geldt dat ouders in aanmerking kunnen komen voor kinderopvangtoeslag. Daarnaast bestaan er informele vormen van kinderopvang, zoals gratis opvang door opa, oma of een au pair. 

Voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE)

Voorschoolse educatie is een onderwijsprogramma dat door de kinderopvang aangeboden wordt aan kinderen die het risico lopen op een achterstand in het onderwijs. Voorschoolse educatie is vooral van belang in het geval van een taalachterstand. Peuters met een taalachterstand kunnen deze achterstand namelijk niet meer voldoende inhalen in het basisonderwijs. Sinds 2010 is de Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet Oke) van kracht. Deze wet maakt het een wettelijke verplichting dat ouders geïnformeerd worden over voorschoolse educatie. Ook moet hen dit aangeboden worden.

Voorschoolse educatie loopt vaak door in groep 1 en 2 van de basisschool, waar het vroegschoolse educatie genoemd wordt. Voorschoolse educatie staat onder de verantwoordelijkheid van gemeentes, terwijl scholen verantwoordelijk zijn voor de vroegschoolse educatie. Gemeenten en scholen maken samen afspraken om de leerprestaties van kinderen met een achterstand te kunnen verbeteren. In de praktijk worden voorschoolse en vroegschoolse educatie over een kam geschoren. Men spreekt dan over voor- en vroegschoolse educatie, oftewel VVE. 

© Nationale Onderwijsgids