NOG Werken in de kinderopvang

In Nederland werken verschillende professionals in de kinderopvang. Deze beroepen zijn gereglementeerd, wat wil zeggen dat de beroepen alleen uitgevoerd kunnen worden door mensen die in het bezit zijn van bepaalde kwalificaties, zoals een diploma.

Voor een actueel overzicht van vacatures in de kinderopvang in heel Nederland kunt u terecht op de vacaturesectie van de Nationale Onderwijsgids. Bij sector kiest u dan voor kinderopvang.

Collectieve arbeidsovereenkomst kinderopvang

Voor mensen die werken in de kinderopvang branche geldt een collectieve arbeidsovereenkomst (cao). De CAO Kinderopvang 2018-2019 is overeengekomen voor de gehele branche en loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019.

Wat verdient een medewerker in de kinderopvang?

In de CAO Kinderopvang 2018-2019 zijn de salarisschalen en de desbetreffende salarisbedragen per maand die gehanteerd werden tijdens de geldigheid van de cao vastgelegd. Het maandelijkse loon van een medewerker in de kinderopvang staat uitgewerkt in de pagina’s 43 tot en met 50 van de cao.

Wat voor opleiding heb je nodig in de kinderopvang?

In de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp) staat een overzicht van geschikte diploma's opgenomen waarmee in de kinderopvang gewerkt kan worden. Als een diploma niet op de lijst staat kan een verzoek worden ingediend bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Bij een opleiding die niet in de Wkkp staat genoemd, dient minimaal 90 procent van de inhoud overeen te komen met een opleiding van de lijst. De volledige lijst is na te lezen op de website van de overheid.

Werken in de kinderopvang met een buitenlandse diploma

Iemand met een diploma uit een ander land dan Nederland kan een aanvraag voor erkenning indienen. Deze erkenning wordt gegeven wanneer iemand gerechtigd is om in het land van herkomst de betreffende beroepswerkzaamheden uit te voeren en beschikt over het diploma voor een vergelijkbaar beroep of dat van één niveau lager. In sommige gevallen is het mogelijk een test af te leggen of een aanpassingsstage te volgen om erkenning te krijgen. De Algemene Wet Erkenning Beroepskwalificaties behandelt de mogelijkheid van erkenningsverzoeken van EU-burgers. De verificatie van de kwalificaties bij de bevoegde autoriteiten in het land van oorsprong wordt gedaan door Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Wat zijn de regels voor tijdelijk werken in de kinderopvang?

Mensen die tijdelijk of incidenteel willen werken als gastouder of leider bij een kinderopvangcentrum en die burger zijn van een EU-lidstaat, hoeven geen erkenning van een beroepskwalificatie aan te vragen.

Dit geldt bijvoorbeeld voor mensen die voor een bepaalde tijd in Nederland verblijven. Voorwaarde hiervoor is het voldoen aan de voorwaarden voor de uitoefening van het beroep waar het om gaat in het land van herkomst. De aanvraag moet ieder jaar opnieuw worden ingediend.

© Nationale Onderwijsgids