NOG Organisaties en diensten

Brancheorganisatie Kinderopvang 

De Brancheorganisatie Kinderopvang is de belangenorganisatie van ondernemers in de kinderopvang. De organisatie vertegenwoordigt werkgevers, helpt mee aan beleidsontwikkeling en levert informatie en diensten. Op deze manier probeert de organisatie in samenwerking met de aangesloten leden de kwaliteit van kinderopvang in Nederland te verbeteren. 

Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK)

Stichting Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK) is een belangenorganisatie bestaande uit werkgevers, werknemers en ouders. Het BKK heeft als enige bestaansdoel de verbetering van de kwaliteit in de kinderopvang. Het BKK is door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangesteld om het programma 'Kwaliteitsimpuls: focus, effectiviteit en verbinding' uit te voeren. In het programma zal BKK kinderopvangorganisaties ondersteunen bij het meten, borgen en transparant maken van hun kwaliteit. Daarnaast zijn er middelen beschikbaar voor de verdere implementatie van het Pedagogisch kader en de Lerende organisatie. Dit deel van het programma zet in op versterking van (taal- en interactie)vaardigheden van de pedagogisch medewerkers en gastouders. 

De Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang en Peuterspeelzalen (BOinK)

De Belangenvereniging voor Ouders in de Kinderopvang en Peuterspeelzalen (BOinK) is de landelijke organisatie voor ouders met kinderen in de kinderopvang en op peuterspeelzalen. BOinK ondersteunt en versterkt de posities van ouders door bij beleidsmakers en in adviesraden de belangen van de ouders te behartigen en invloed uit te oefenen op wet-, en regelgeving. Op deze manier probeert zij ook de algemene kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen te verbeteren. BOinK vertegenwoordigt ongeveer 80 procent van de ouders met kinderen in de kinderopvang en peuterspeelzalen. Het is een ledenorganisatie.

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) 

De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD), ook wel Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst genoemd, is een dienst waarover elke gemeente in Nederland dient te beschikken. De GGD voert een aantal taken op het gebied van volksgezondheid uit binnen de gemeenten. De ruim 400 gemeenten in Nederland hebben de wettelijke taak om de gezondheid van burgers te bevorderen en beschermen tegen ziekten en calamiteiten. Deze taak is neergelegd bij de GGD. Samen vormen alle GGD's een landelijk dekkend netwerk. 

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de uitvoeringsorganisatie voor het onderwijs van de overheid en is op 1 januari 2010 ontstaan uit een fusie van de IB-Groep en CFI. DUO draagt zorg voor de financiering en informatieverstrekking aan deelnemers van en instellingen in het onderwijs. Ook verzorgt DUO examens en int zij lesgeld en afbetalingen van studieschuld. Verder verzorgt de instantie aanmeldingen, selectie en plaatsing op onderwijsinstellingen en beheert zij gegevens in verschillende registratiesystemen. DUO verzorgt tevens de diplomaregistratie van Nederland. 

 

© Nationale Onderwijsgids