NOG Financiering

Voor gezinnen met kinderen in de kinderopvang bestaan er verschillende regelingen voor financiële ondersteuning. De kinderopvangtoeslag is een toeslag voor werkende of studerende ouders met kinderen in de kinderopvang. Daarnaast geldt in Nederland dat alle ouders per kind kinderbijslag krijgen, ongeacht de hoogte van hun inkomen. Voor ouders met een laag inkomen is er daarnaast nog het kindgebonden budget. 

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming van de overheid in de kosten voor de kinderopvang. Of ouders deze toeslag krijgen, hangt af van hun inkomen en het aantal uren dat zij werken. De hoogte hangt ook af van het aantal kinderen dat naar de opvang gaat, het aantal uren opvang en de uurprijs. Ouders komen daarnaast alleen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als de kinderopvangorganisatie waar hun kind(eren) heen gaat geregistreerd staat in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP).

Per maand wordt er voor maximaal 230 uur per kind aan kinderopvangtoeslag uitbetaald. De kinderopvangtoeslag wordt berekend over het maximale uurtarief (tarief verschilt per kalenderjaar). Wanneer de kosten voor de kinderopvang boven het maximumuurtarief komen, dan krijgen de ouders over het deel dat boven het maximumtarief uitkomt geen toeslag. De maximumuurtarieven worden per jaar vastgesteld. Klik hier voor de maximumuurtarieven voor 2018.

Het recht op kinderopvangtoeslag is gekoppeld aan het aantal uren van de ouder die het minst werkt. Wanneer de kinderen nog niet naar school gaan dan hebben de ouders recht op 140 procent van de gewerkte uren. Wanneer de kinderen wel naar school gaan maken de kinderen minder gebruik van de kinderopvang. De ouders hebben dan recht op 70 procent van de gewerkte uren van de partner die het minst werkt.

Kinderopvangtoeslag wordt aangevraagd bij de Belastingdienst. De hoogte van de bedragen van de kinderopvangtoeslag in 2018 is te vinden op rijksoverheid.nl. Een proefberekening voor kinderopvangtoeslag kan worden gemaakt op de website van de Belastingdienst Toeslagen.

Sinds de invoering van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp) sturen kinderopvanginstellingen de rekening voor opvang naar de ouders. De ouders kunnen vervolgens een deel van deze rekening terugvragen (onder meer in de vorm van kinderopvangtoeslag) via de Belastingdienst of de werkgever. De beide werkgevers van de ouders kunnen samen maximaal een derde van het totaalbedrag van de kinderopvang onbelast vergoeden.

Kindgebonden budget

Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Ouders die in aanmerking komen voor het kindgebonden budget krijgen deze tegemoetkoming bovenop de kinderbijslag. De Belastingdienst contacteert zelf ouders die in aanmerking komen voor het kindgebonden budget. Ouders die geen bericht hebben ontvangen maar wel denken in aanmerking te komen voor het kindgebonden budget kunnen deze via de website van de Belastingdienst Toeslagen aanvragen. Het kindgebonden budget is een inkomensafhankelijke vergoeding. Of u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming hangt dus af van uw inkomen. Een proefberekening voor het kindgebonden budget kan ook gemaakt worden op de website van de Belastingdienst Toeslagen. 

Tegemoetkoming peuterspeelzaal 

Ouders die de peuterspeelzaal niet kunnen betalen kunnen bij de meeste gemeenten hier een tegemoetkoming voor krijgen. Deze tegemoetkoming wordt geregeld volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning. Om te kijken of u hier in aanmerking voor komt, kunt u contact opnemen met uw gemeente. 

Op 1 januari 2018 treedt de harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in werking. Vanaf deze datum kan ook voor peuterspeelzalen kinderopvangtoeslag worden aangevraagd.

© Nationale Onderwijsgids