Normal_kov__opvang__psz

Vanaf 1 augustus 2020 moeten gemeenten minimaal 960 uur aan voorschoolse educatie aanbieden voor doelgroeppeuters in de leeftijd 2,5 tot 4 jaar. Deze kinderen hebben dan recht op 960 uur voorschoolse educatie (16 uur per week); dit was 600 uur (10 uur per week). Hoever zijn gemeenten met de invoering van extra voorschoolse educatie voor doelgroeppeuters?

Nagenoeg alle gemeenten en VE-aanbieders zijn (ruim) op tijd klaar met het realiseren van het 960-uursaanbod voor doelgroeppeuters. Het verloop van de invoering wordt door gemeenten met name als voorspoedig ervaren wanneer er sprake is van een goede samenwerking tussen de gemeente en de VE-aanbieders. Hoewel een landelijke beleidsoperatie van deze omvang altijd knelpunten met zich meebrengt, wordt ook gezocht naar slimme en creatieve oplossingen. De meeste knelpunten worden verholpen, maar voor sommige knelpunten -zoals het tekort aan personeel- is het niet eenvoudig een oplossing aan te dragen.
 
Er ontstaan meerdere varianten van 960 uur VE in de praktijk. Het meest wordt er voortgebouwd op de voorgaande structuur van 10 uur VE per week (3 of 4 korte dagdelen per week gedurende 40 weken per jaar), waarbij het aantal uren per dagdeel iets wordt opgehoogd.
 
De uitbreiding van het aantal uren wordt aangegrepen om de structurele kwaliteit van VE te verbeteren. Denk aan het verbeteren van de doorgaande lijn in voor- en vroegschoolse educatie (groepen 1 en 2 van het basisonderwijs), en het bevorderen van ouderbetrokkenheid. Gemeenten en aanbieders die ook een inhoudelijke kwaliteitsverbetering doorvoeren doen dit vooral op het gebied van Nederlandse taalontwikkeling.
 
Driekwart van de gemeenten en VE-aanbieders verwacht dat de urenuitbreiding de ontwikkeling van doelgroeppeuters versterkt. Veel gemeenten geven echter aan een kostenstijging te verwachten, voor zichzelf, de VE-aanbieders én voor de ouders van zowel doelgroep- als reguliere peuters. Een ruime meerderheid van de VE-aanbieders verwacht hetzelfde.
 
Ongeveer de helft van de VE-aanbieders vindt dat de kwaliteit van het VE-aanbod voor doelgroeppeuters toeneemt en dat de deskundigheid van beroepskrachten VE toeneemt. Het werven van beroepskrachten VE wordt moeilijker, verwacht ook ongeveer de helft van de aanbieders.
 
Bij enkele gemeenten en VE-aanbieders bestaan zorgen of de urenuitbreiding gaat leiden tot een uitval onder doelgroeppeuters. Een deel van de ouders vindt de extra uren voor hun (doelgroep)peuters niet nodig, maar ook de kostenstijging vanwege het grotere aantal uren kan bij ouders op bezwaren stuiten. De onderzoekers zien een belangrijke taak voor gemeenten en VE-aanbieders om ervoor te zorgen dat ouders van (doelgroep)peuters gebruik (blijven) maken van de extra ontwikkelkansen voor hun kinderen die de urenuitbreiding biedt.
 
Lees hier meer over het onderzoek.
 
Door: Nationale Onderwijsgids