Normal_po__kov__docent__leraar__leerkracht__leerlingen__les__uitleg

In meer dan 60 regio’s zijn initiatieven gestart voor een regionale aanpak van het lerarentekort. Schoolbesturen, lerarenopleidingen en andere samenwerkingspartners werken nu aan de uitvoering van hun plan van aanpak. De subsidieregeling voor de regionale aanpak van het lerarentekort is ondertussen verruimd en gaat verder onder de naam Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekorten. Nieuwe aanvragen voor deze regeling kunnen worden ingediend tussen 1 februari en 1 maart 2020. Dit meldt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Besturen in het primair en voortgezet onderwijs en in het mbo kunnen samen met lerarenopleidingen een plan van aanpak indienen, waarvoor deze subsidie kan worden ingezet. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om acties gericht op het werven en begeleiden van (startende) leraren, studenten, zij-instromers en herintreders. Regio’s die al samenwerken kunnen nu bijvoorbeeld een vervolg geven aan activiteiten die onder de vorige regeling al kansrijk zijn gebleken. 
 

Subsidieaanvraag indienen

Schoolbesturen kunnen samen met minimaal één lerarenopleiding een subsidieaanvraag doen. De aanvraag bestaat uit een plan van aanpak en een begroting. De regioadviseurs van het Arbeidsmarktplatform PO en Voion kunnen hierbij ondersteuning bieden. De subsidie bestaat uit een basisbedrag van maximaal 385.000 euro voor twee schooljaren. Dit bedrag kan worden verhoogd, afhankelijk van het aantal besturen dat meedoet en het aantal fte. Het ultieme doel is een landelijk dekkend netwerk om gezamenlijk te werken aan het oplossen van arbeidsmarktvraagstukken.
 

Veranderingen ten opzichte van de vorige regeling

  • De tekorten zijn breder dan alleen leraren. Er is bijvoorbeeld ook een tekort aan schoolleiders. Daarom vraagt deze regeling ook aandacht voor tekorten aan schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel en voor tekorten in het (v)so. Daarom heet de subsidieregeling nu: Regeling aanpak personeelstekorten. 
  • De subsidie wordt voor twee schooljaren (2020-2021 en 2021-2020) in plaats van één kalenderjaar toegekend. 
  • De procedure van indiening en toekenning wijzigt: aanvragen kan van 1 februari 2020 tot en met uiterlijk 1 maart 2020. Indieners van een aanvraag krijgen uiterlijk 1 mei 2020 uitsluitsel over de toekenning.
  • Het subsidiebedrag wordt hoger naarmate meer besturen en vestigingen betrokken zijn bij de samenwerking. De subsidie bestaat uit een basisbedrag per regio en een aanvullend bedrag afhankelijk van de omvang van de deelname door schoolbesturen en de personeelsomvang van de vestigingen. Kijkend naar het bereik van de vorige regeling is de vereiste minimum deelname van een derde deel van de besturen in de regio aangepast: voor PO is dit nu minimaal 35 procent en voor VO minimaal 50 procent.
  • Voorwaarde is nu ook dat iedere regio een aanspreekpunt of loket heeft voor geïnteresseerden die in het onderwijs willen gaan werken. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over vacatures, opleidingsroutes en begeleidingsmogelijkheden. 
 
Meer informatie is te vinden op www.aanpaklerarentekort.nl
 
Door: Nationale Onderwijsgids