Normal_werk__arbeidsmarkt__zzp_er__vacatures__werken__vrouw__laptop

De overgrote meerderheid van mensen die een open online cursus (MOOC) volgen, behaalt niet het bijbehorende certificaat. Tegelijk is een flinke meerderheid wél tevreden met de verworven kennis (zonder papiertje). Dat roept de vraag op of je succes van MOOCs wel moet afmeten aan het behaalde certificaat. Maartje Henderikx van de Open Universiteit deed onderzoek naar deze tegenstrijdigheid. Dit meldt Open Universiteit.

Sterke groei van MOOCs

MOOCs zijn cursussen die vrij beschikbaar zijn op internet. In 2018 waren er wereldwijd ruim elfduizend MOOCs op de markt, aangeboden door onder meer ruim negenhonderd universiteiten. Je kunt - soms tegen betaling - een MOOC afronden met een certificaat. In 2018 waren meer dan honderd miljoen mensen ingeschreven voor zo'n cursus. Van deze mensen haalt slechts iets meer dan vijf procent het certificaat. 
 

Drop-outs

Verklaringen voor de hoge uitval zijn vaak te vinden in persoonlijke omstandigheden, zegt Maartje Henderikx. “Vooral mensen in de leeftijd van twintig tot vijftig jaar hebben er moeite mee om werk en gezin te combineren met leven lang (online) leeractiviteiten. Het gaat wel gemakkelijker naarmate ze er meer ervaring mee krijgen. Bij de uitval speelt de inhoud van de MOOCs eigenlijk geen rol, al is het wel zo dat lager opgeleiden daar moeite mee kunnen krijgen.”
 

Hoe definieer je succes?

Het meest interessant is de vraag hoe je succes moet definiëren. Vanuit het perspectief van de lerende krijg je een ander antwoord op die vraag dan 'het behalen van een certificaat'. Henderikx: “MOOCs vormen een heel mooie aanvulling op regulier onderwijs, maar zijn niet hetzelfde. Er wordt nu te veel gedacht vanuit het traditionele onderwijsparadigma, waarin succes gelijk staat aan een diploma. Als je aan lerenden vraagt of ze wat hebben opgestoken van de MOOC, dan is 59 tot 70 procent tevreden over de opgedane kennis. Dat is een heel ander percentage dan dat van de certificaten.”
 

Meer aandacht voor de lerende

De leerdoelen van MOOC-ontwerpers en de gebruikers van die MOOCs komen niet helemaal overeen. “Laten we zeggen dat een deel van de cursisten een certificaat wil halen en de rest iets anders, bijvoorbeeld kennis verzamelen zonder papiertje. Daar zijn allerlei goede redenen voor, maar dat wordt genegeerd. Als MOOC-opleiders zich meer bewust zijn van het individuele perspectief en het gedrag van de lerende, dan voorkomt dit dat MOOCs onnodig veranderd of herontworpen worden. En je kunt met slimme tools zoals gepersonaliseerde dashboards beter inspelen op het gedrag van de lerende om het leerproces bevorderen.”
 
Door: Nationale Onderwijsgids