Logo_ro_ocw_logo_2_rgb_pos-op-wit_x_nl

Met ingang van 1 januari 2015 gaat een aantal wijzigingen in, waar met name bestuurders, wetenschappers, scholen en leerlingen in het mbo en leerlingen en personeel van basisscholen mee te maken (kunnen) krijgen. Dit meldt de Rijksoverheid. Een overzicht:

Verlaging maximumsalarissen onderwijsbestuurders
Per 1 januari 2015 gaan de bezoldigingsmaxima van bestuurders in het onderwijs, de cultuursector en de media omlaag. Dit hangt samen met de wet normering topinkomens die op 1 januari wordt aangepast. De maxima voor bestuurders in het hbo, mbo en voortgezet onderwijs worden verlaagd naar 178.000 euro.

Overheveling buitenonderhoud
Met ingang van 1 januari 2015 wordt het budget voor het buitenonderhoud en de aanpassing van primair onderwijsgebouwen overgeheveld van gemeenten naar schoolbesturen. Schoolbesturen worden daarmee verantwoordelijk voor het gehele onderhoud van schoolgebouwen, zowel aan de binnen- als aan de buitenkant. Dit vermindert de bureaucratie. Bovendien wordt het aantrekkelijker om te investeren in maatregelen die de school energiezuiniger maken, omdat de scholen zelf profiteren van een lagere energienota.

Vijftig miljoen euro voor binnenhalen Europees onderzoeksgeld
Vanaf 2015 wordt structureel vijftig miljoen euro beschikbaar gesteld voor onderzoekers van hogescholen, universiteiten en publieke kennisinstellingen die Europese onderzoeksubsidies binnenhalen. Wanneer aan een onderzoeker een Europese subsidie wordt toegewezen, is dit in veel gevallen niet voldoende om het gehele onderzoek te kunnen uitvoeren. De instelling betaalt dan de kosten voor bijvoorbeeld de faciliteiten, die niet worden vergoed door de subsidie. Dit heet matching. Hogescholen, universiteiten en kennisinstellingen ervoeren de afgelopen jaren een hoge matchingsdruk, die nu verlicht wordt met deze bijdrage van vijftig miljoen euro.

Nieuwe tranche investeringsfonds
In januari 2015 start de nieuwe aanvraagronde voor het regionaal investeringsfonds. Bedrijven die samen met mbo-instellingen willen investeren in innovatief beroepsonderwijs kunnen een aanvraag indienen. Het fonds maakt deel uit van het Techniekpact en is bedoeld om mbo-scholen en bedrijfsleven te stimuleren samen in en met de regio te investeren in onderwijs waar studenten leren werken met moderne materialen en technieken op school, zodat zij beter worden voorbereid op de toekomstige praktijk. De vorige aanvraagronde kon op veel belangstelling rekenen; gezamenlijke plannen van ruim 30 mbo-instellingen, meer dan 300 bedrijven en regionale overheden werden uiteindelijk gehonoreerd. Met het regionaal investeringsfonds stelt minister Bussemaker in vier jaar tijd in totaal 100 miljoen euro beschikbaar voor innovatieve samenwerking in het beroepsonderwijs. Voorwaarde is dat de subsidie door regionale overheden en bedrijfsleven wordt aangevuld met tweederde cofinanciering.

Overdracht wettelijke taken van de kenniscentra
De wettelijke taken van de kenniscentra worden overgedragen in één centrale organisatie, de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). De kenniscentra zijn verantwoordelijk voor het werven, erkennen en ondersteunen van bedrijven, waar (v)mbo-leerlingen terecht kunnen voor het praktijkdeel van hun opleiding. De nieuwe organisatie moet zorgen voor een efficiëntere afstemming tussen onderwijs en het regionale bedrijfsleven. In de SBB werken het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het bedrijfsleven samen en maken zij onder andere afspraken over de vraag vanuit de arbeidsmarkt, de inhoud van de opleidingen en diploma-eisen.

© Nationale Onderwijsgids