Normal_concierge

Op dit moment hebben 13 van de 59 Arnhemse basisscholen geen conciërge. Dat gaat met ingang van het volgend schooljaar veranderen. “We lossen hiermee een belangrijke belofte uit ons Lenteakkoord in”, aldus Van Geffen. “Conciërges zijn belangrijk. Ze houden een oogje in het zeil, zijn een aanspreekpunt en lossen allerlei technische problemen op. Kortom: ze zijn goud waard voor de school.

Collegevoorzitter van de Deltascholen, Ruud Beekhuizen, is verheugd. Hij heeft namens het onderwijsveld met de gemeente overlegd over de conciërges, en hij spreekt van “een royaal gebaar” van de gemeente. “Goed om te ervaren, dat er oog voor is, waar scholen behoefte aan hebben. Het gezamenlijk optrekken van gemeente en schoolbesturen bij de uitwerking van de conciërgeregeling getuigt van echt partnerschap.”
 
Twee ton extra
Op dit moment worden de conciërges op Arnhemse basisscholen uit verschillende landelijke en gemeentelijke regelingen betaald. Alle scholen die geen gebruik kunnen maken van deze financieringsmogelijkheden krijgen van de gemeente geld voor 0,2 fte conciërge op voorwaarde dat ze zelf gemiddeld ook 0,2 fte bijdragen. De scholen hebben te kennen gegeven hier gebruik van te gaan maken. Om het mogelijk te maken stelt de gemeente 2 ton per jaar beschikbaar.
 
Flexibeler inzet
De scholen en de gemeente streven ernaar op termijn de conciërges nog flexibeler in te zetten. Van Geffen: ’Niet elke school heeft evenveel behoefte aan een conciërge, en soms kan een conciërge goed voor verschillende scholen werken, bijvoorbeeld als meerdere scholen op één locatie zitten.’ Daar gaan de schoolbesturen in 2014 een voorstel voor uitwerken. Dat vormt de basis voor de uiteindelijke regeling die vanaf schooljaar 2015-2016 in werking treedt. Waar mogelijk gaan scholen dan de conciërges delen of wijksgewijs inzetten. In die regeling wordt ook rekening gehouden met de wijzigingen vanaf schooljaar 2015-2016 in de systematiek waarmee het Rijk ondersteunend personeel op basisscholen financiert.
 
© Nationale Onderwijsgids