Logo_logo__vo-raad__vo_raad

In een gerichte, gezamenlijke aanpak moet de onderwijssector focus aanbrengen en keuzes maken over gezamenlijke doelen en ijkpunten. Dat zegt de Onderwijsinspectie in de jaarlijkse Staat van het Onderwijs. Het Nederlandse onderwijs bereikt gemiddeld nog altijd goede resultaten maar staat wel onder druk door ontwikkelingen als het lerarentekort, kansenongelijkheid en segregatie. De VO-raad ziet in de Staat van het Onderwijs een bevestiging van de noodzaak om samen met alle onderwijspartners tot een pact te komen om knelpunten in samenhang aan te pakken. Dit meldt de VO-raad.

De VO-raad onderstreept dat scholen en leraren onder soms moeilijke omstandigheden goede resultaten boeken. Ook is de aansluiting met de arbeidsmarkt volgens de inspectie beter dan in andere landen en zetten we stappen op het gebied van burgerschapsonderwijs en persoonsvorming, belangrijke aspecten van het onderwijs. De inspectie doet daarnaast de hoopvolle constatering dat een eerste stap om de trend van toenemende kansenongelijkheid om te buigen, is gezet.
 

Gezamenlijke aanpak 

Tegelijkertijd herkent de VO-raad de observatie dat fundamentele uitdagingen zoals het lerarentekort, kansengelijkheid en segregatie druk zetten op het onderwijs. Toekomstbestendig onderwijs vereist voor deze uitdagingen een meer fundamentele aanpak. Dit is ook de reden dat we als onderwijspartners nu gezamenlijk trachten te komen tot een pact voor het Nederlandse onderwijs waarin staat wat we samen willen bereiken, waar we gericht op inzetten en wat daarvoor nodig is. 
Het verhogen van de aantrekkelijkheid van het beroep van leraar staat daarbij hoog op de prioriteitenlijst. Het PO en in toenemende mate ook het VO kampen met een groot lerarentekort dat op steeds meer plekken voelbaar wordt. Het groeiende lerarentekort is een bedreiging voor de onderwijskwaliteit en draagt bij aan ongelijke kansen, segregatie en verschillen in prestaties, doordat de tekorten ongelijk verdeeld zijn. De VO-raad benadrukt dat we alle zeilen moeten bijzetten om op de korte en langere termijn de aantrekkelijkheid van werken in het onderwijs te vergroten. 
 
Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad: “Dat gezamenlijke inspanningen helpen, blijkt wel uit de voorzichtige resultaten die we boeken om de trend van kansenongelijkheid te keren. Als we er samen voor kiezen de schouders ergens onder te zetten dan kunnen we veel bereiken. Ik zie dit als een aanmoediging om die lijn versneld door te trekken en, in overeenstemming met de oproep van de inspectie, eensgezind een aantal doelen te stellen waar we op korte en middellange termijn echt resultaten kunnen bereiken.” 
 
Door: Nationale Onderwijsgids