Normal_hulp_handen_slachtoffer_samen_sterk

Het is wenselijk om fundamentele uitdagingen voor het onderwijs zoals het groeiende lerarentekort, een hoge werkdruk, krimp en toenemende kansenongelijkheid meer in samenhang te bekijken. Op die manier kunnen de goede randvoorwaarden worden geschapen voor verdere onderwijsverbetering. De VO-raad wil graag verder in gesprek met collega-onderwijssectoren, leraren, leerlingen, ouders, bedrijfsleven, overheid en politiek over een lange-termijnpact van tenminste tien jaar waar alle partijen zich aan kunnen committeren. Een breed pact voor de lange termijn is gewenst om doorbraken te forceren en zo een kwaliteitssprong te maken in het onderwijs. Dit meldt VO-raad.

Ontwikkelingen in de samenleving zoals digitalisering, individualisering en kansenongelijkheid stellen nieuwe eisen aan het onderwijs. Tegelijkertijd is er sprake van een groeiend lerarentekort, een hoge werkdruk en krimp waardoor de financiële middelen in het onderwijs fors afnemen. Op dit moment is er onvoldoende sprake van een samenhangende aanpak van deze uitdagingen om de goede randvoorwaarden te kunnen scheppen voor onderwijsverbetering. Daar komt bij dat de soms korte politieke tijdshorizon niet strookt met de continuïteit en consistentie die onderwijsontwikkeling vereist. Wel is er in toenemende mate bereidheid, bijvoorbeeld onder onderwijssectoren en sociale partners, om intensief samen op te trekken. Dat blijkt onder andere uit de curriculumherziening en de toegenomen samenwerking tussen scholen en lerarenopleidingen. Aansluitend bij lopende gesprekken wil de VO-raad samen met alle bij het onderwijs betrokken partijen verder in gesprek over een lange termijnpact, waarin we de gezamenlijke koers voor langere tijd kunnen vastleggen.
 
Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad: “Er wordt op veel plekken vanuit goede bedoelingen en hard gewerkt, maar we bereiken te weinig. De grootste kwetsbaarheden - krimp, het lerarentekort, vroegselectie, kansenongelijkheid, en demotivatie, uitval en switchgedrag- zitten juist op de grensvlakken van sectoren. Een meer sectoroverstijgende aanpak biedt daarom enorme kansen.” 
 
Er bestaan reeds tal van overleggen maar daar zijn wisselende gesprekspartners bij betrokken en wordt vaak gefocust op geïsoleerde thema’s, bijvoorbeeld werkdruk, het bevoegdhedenstelsel of programmatische aansluiting. Er worden deelonderwerpen besproken, soms ook vanuit deelbelangen. Om beoogde doelen als een aantrekkelijk lerarenberoep, kansengelijkheid en soepele onderwijsovergangen dichterbij te brengen is een meer coherente aanpak vereist. De VO-raad stelt voor dat alle grote thema’s in onderlinge samenhang en door alle relevante partijen samen besproken worden, in een proces dat in termen van urgentie en tijdsdruk vergelijkbaar is met de totstandkoming van een regeerakkoord. Op die manier wordt een gezamenlijke toekomstvisie mogelijk, evenals het opstellen van prioriteiten om daar te komen. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids