Universiteiten vragen in brief aan informateur om investering van 1,1 miljard

Recent bleek uit onderzoek van PwC dat nu een forse inhaalslag nodig is in de bekostiging van universiteiten om de huidige kwaliteit van onderzoek en onderwijs te handhaven, laat staan om nieuwe ambities waar te kunnen maken. De Nederlandse universiteiten vragen daarom in een brief aan de informateur om in de komende kabinetsperiode 1,1 miljard euro te investeren in de universiteiten. Dit meldt de VSNU.

De wetenschappers en studenten van de Nederlandse universiteiten staan klaar om hun bijdrage te leveren aan het welzijn en de welvaart van Nederland. Samen geven zij vorm aan vernieuwend onderwijs, onderzoek van wereldklasse en slimme innovaties. De grote maatschappelijke uitdagingen staan daarbij centraal. Maar de Nederlandse investeringen in R&D lopen sterk achter bij die van andere Europese landen. 
 
Gelet op de waardevolle bijdrage die wetenschappers en studenten kunnen leveren aan Nederland en gezien de noodzaak van investeringen in onderzoek en onderwijs, hopen de universiteiten op een passage van onderstaande strekking in het nieuwe regeerakkoord:
  • Investeren in onderzoek en innovatie is cruciaal voor de toekomst van ons land. Dit kabinet start daarom, conform het voorstel van de Kenniscoalitie, een groeipad dat ertoe leidt dat Nederland over 10 jaar 3 procent van het bbp investeert in R&D. Voor de komende kabinetsperiode betekent dit een investering van 1,5 miljard euro in onderzoek en innovatie. Als onderdeel van dit investeringspakket investeert het kabinet in werkkapitaal voor universitair onderzoekers (rolling grants), zodat wetenschappers meer fundamenteel onderzoek kunnen verrichten. Ook investeert het kabinet in sectorplannen, waardoor de samenwerking tussen universiteiten versterkt wordt en zij scherpe keuzes maken voor onderzoeksrichtingen en state-of-the-art onderzoeksfaciliteiten.
  • Het kabinet investeert in kleinschalig universitair onderwijs en moderne onderwijsfaciliteiten. Aanvullend op de investeringen in onderzoek en innovatie, investeert het kabinet daarom 300 miljoen euro in de onderwijsbekostiging van de universiteiten. Daarmee wordt de ontoereikendheid van de universitaire bekostiging gecorrigeerd. De investeringen gaan gepaard met de introductie van een nieuwe bekostigingssystematiek, die nauw aansluit bij de maatschappelijke opgaven en gewenste samenwerking en profilering.
 
De volledige brief aan de informateur is hier te vinden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids