Normal_wetenschap__onderzoek__innovatie

Extra geld voor de innovatiekracht van het MKB (18 miljoen euro), het verder bevorderen van samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid (15 miljoen) en meer mogelijkheden voor toegepast onderzoek (42 miljoen). Deze drie maatregelen leiden tot toegevoegde waarde voor onze economie en bevorderen het toepassen van kennis door innovatieve bedrijven. Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft vandaag de Tweede Kamer geïnformeerd over deze 75 miljoen euro voor innovatie in 2018. Dat meldt Rijksoverheid.

Volgens Staatssecretaris Keijzer moeten MKB-ondernemers gestimuleerd worden om kennis vanuit publiek onderzoek te benutten. Om die reden krijgen samenwerkende ondernemers en kennisinstellingen extra ondersteuning van het kabinet om de sterke internationale positie als kenniseconomie verder uit te bouwen. 

De komende maanden gaat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bovendien de vernieuwing van het Topsectorenbeleid uitwerken, zoals aangekondigd in het Regeerakkoord. Een sterkere focus op de economische kansen van maatschappelijke thema’s zoals de energietransitie en digitalisering is daarbij het centrale uitgangspunt.

De innovatiekracht van het MKB wordt in 2018 met 18 miljoen euro extra ondersteund. Zo wordt het budget van de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) verhoogd naar veertig miljoen euro en is dit jaar nu zeventig miljoen euro Innovatiekrediet beschikbaar voor ondernemers. Meer dan vierduizend Nederlandse bedrijven hebben in de afgelopen vier jaar gebruik gemaakt van de MIT, aan honderden bedrijven is een Innovatiekrediet verstrekt. 

Met een bijdrage van meer dan een half miljard is het bedrijfsleven een belangrijke stimulator van publiek onderzoek geworden. Ondernemers gebruiken deze kennis vervolgens voor het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Het kabinet wil deze succesvolle publiek-private samenwerking (PPS) verder uitbouwen. Daarom worden zowel het totale budget als de zogenoemde PPS-toeslag zelf verhoogd in 2018. Deze stijgt van de huidige 25 procent naar 30 procent. Dat betekent dat van elke euro die een bedrijf investeert in publiek onderzoek, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat via deze toeslag 30 cent bijdraagt aan deze innovaties.

De Nederlandse instituten voor toegepast onderzoek (TO2) hebben in 2018 42 miljoen euro extra te besteden. De verdeling van deze middelen over deze zogenoemde TO2-instellingen wordt mede gebaseerd op de mate waarin instellingen aansluiten bij marktbehoeften: welke kennis draagt bij aan innovatief ondernemerschap. Daardoor investeert het kabinet conform het Regeerakkoord extra in kennisgebieden waarin Nederland economisch voorop wil lopen.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids