Normal_tweede_kamer

Op maandag 2 juli 2018 van 13.00 tot 20.00 uur overlegt de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het passend onderwijs. Hiervoor komt minister Slob van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media naar de Kamer. Dit meldt de Tweede Kamer.

Vervanging ‘rugzakje’

Het passend onderwijs is in het schooljaar 2014/2015 ingegaan. Het houdt in dat leerlingen een plek in het onderwijs krijgen die past bij hun mogelijkheden en kwaliteiten, en daarbij extra ondersteuning krijgen als dat nodig is. Bijvoorbeeld omdat leerlingen een lichamelijke beperking of gedragsstoornis hebben of hoogbegaafd dan wel autistisch zijn. Geprobeerd wordt, leerlingen zo veel mogelijk in het regulier onderwijs te houden, behalve als speciaal onderwijs voor hen het meest passend is.
 
Met de invoering van passend onderwijs kwam een einde aan de leerlinggebonden financiering (de ‘rugzakjes’) waaruit extra leerlingondersteuning tot augustus 2014 werd betaald. Het landelijke systeem van indicatiestelling kwam te vervallen. Over de toelating tot (voortgezet) speciaal onderwijs beslissen nu de samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs. Zij geven dan een zogeheten ‘toelaatbaarheidsverklaring’ af.
 

Verbeteringen passend onderwijs

Op 25 juni 2018 heeft de minister de twaalfde voortgangsrapportage passend onderwijs gepubliceerd, met uitgebreide aanbiedingsbrief en onderliggende onderzoeksrapporten. De minister wil de ondersteuning aan kinderen via het passend onderwijs in alle regio’s voor 2020 op orde krijgen. Hij gaat de systematiek van passend onderwijs op drie punten verbeteren: het eigenaarschap komt meer te liggen bij lerarenteams, schoolleiders en ouders, de informatievoorziening wordt verbeterd (over ondersteuning en de besteding van middelen) en er komt meer duidelijkheid over wat in het kader van passend onderwijs wordt verwacht van scholen en samenwerkingsverbanden.
 

Technische briefing en rondetafelgesprekken

Ter voorbereiding van het notaoverleg heeft de commissie voor OCW een technische briefing gehouden met het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) over het passend onderwijs. De briefing ging met name over de twaalfde voortgangsrapportage en bijbehorende stukken. Onderwerpen die aan bod kwamen: het functioneren van samenwerkingsverbanden, ondersteuningsaanbod/basisondersteuning en zorgplicht en thuiszitters.
 
Ook heeft de commissie een rondetafelgesprek gevoerd met bestuurders en leraren in het passend onderwijs en de organisaties en samenwerkingsverbanden. Met de ouders van leerlingen die te maken hebben (gehad) met passend onderwijs heeft de commissie een besloten rondetafelgesprek gevoerd.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids