Cultuurcoaches brengen meer kunst en cultuur op Amsterdamse scholen

Het college van B en W stelt de komende drie jaar subsidie beschikbaar voor het aanstellen van ongeveer dertig cultuurcoaches op Amsterdamse scholen. De subsidie is bedoeld om scholieren beter kennis te laten maken met kunst en cultuur in Amsterdam en om ze te stimuleren om deel te nemen aan naschoolse activiteiten op het gebied van kunst en cultuur. Cultuurcoaches worden vooral ingezet op scholen waar kinderen minder kunst- en cultuuraanbod meekrijgen van thuis. Daarnaast dragen cultuurcoaches bij aan de vermindering van werkdruk op scholen. Voor de regeling is een bedrag vastgesteld van 1.460.000 euro per jaar voor de komende drie jaar. Dit meldt de gemeente Amsterdam.

Cultuurcoaches zijn lesbevoegde kunstenaars afkomstig uit diverse kunstdisciplines. Ze geven cultuurlessen op school, zorgen voor verbinding met culturele instellingen en organiseren bezoeken voor scholieren aan culturele locaties in de stad. Cultuurcoaches hebben daarnaast als opdracht om kinderen die nu nog weinig in aanraking komen met kunst en cultuur actief te begeleiden naar culturele activiteiten in hun vrije tijd. Door middel van cultuurcoaches worden er blijvende relaties opgebouwd tussen scholen en culturele partners. Cultuurcoaches worden ingezet op scholen met een hoog percentage leerlingen met een groot risico op onderwijsachterstand.

Kunst en cultuur

Wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur): “Iedereen heeft recht op de schoonheid en verbeelding die kunst en cultuur kunnen bieden. Er zijn in Amsterdam nog steeds te veel scholieren die heel weinig of helemaal niet in contact komen met kunst en cultuur, terwijl die hen juist veel te bieden hebben op het gebied van nieuwe ervaringen en talentontwikkeling. We hopen dat scholieren door de inzet van de cultuurcoaches blijvend interesse ontwikkelen voor kunst en cultuur.”

Talenten ontdekken

Wethouder Marjolein Moorman (Onderwijs): “Door de inzet van cultuurcoaches willen we de kansengelijkheid voor kinderen in de stad vergroten, waarbij we het rijke aanbod van kunst en cultuur voor iedereen toegankelijk maken. Scholen zijn enthousiast en zien kinderen door theaterlessen meer zelfvertrouwen krijgen en talenten ontdekken waar ze eerder nooit aan gedacht hadden.”

Cultuurcoaches

De cultuurcoaches kunnen in Amsterdam aan de slag in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Culturele instellingen die structurele samenwerkingen hebben met scholen kunnen vanaf 15 november 2021 subsidie aanvragen om cultuurcoaches in te zetten op scholen. De focus in het voortgezet onderwijs ligt bij de eerste twee leerjaren van het vmbo en het praktijkonderwijs.

Positieve evaluatie 

Sinds de zomer van 2020 loopt er een pilot naar de effectiviteit en inzetbaarheid van cultuurcoaches. Deze pilot is uitgevoerd door de gemeente in samenwerking met het Amsterdams Fonds voor de Kunst en Mocca en is de afgelopen periode geëvalueerd. Uit de evaluatie komt naar voren dat de inzet van cultuurcoaches het aanbod van cultuureducatie in de klas verbreedt en nieuwe scholen en leerlingen worden bereikt. Doordat vakbekwame onderwijsbevoegde professionals voor de klas staan, heeft het bovendien een positief effect op de werkdruk op scholen. Op basis van de positieve evaluatie neemt het college nu het besluit om cultuurcoaches de komende drie jaar voor de stad te blijven inzetten. Deze regeling wordt gefinancierd uit een jaarlijkse bijdrage vanuit het Rijk van 600.000 euro en door de gemeente voor een bedrag van 900.000 euro.

Door: Nationale Onderwijsgids