Normal_eindtoets__toets__test__examen__tentamen

Het advies van leraren voor toelating tot de middelbare school blijft leidend en de eindtoets volgt daarop, zo bleek uit een Kamerbrief over de eindevaluatie van de Wet eindtoetsing po. Ook doet minister Slob in de brief voorstellen om het stelsel rondom de eindtoets te verbeteren. Zo komt de kwaliteitsbewaking volledig te liggen bij het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Daarnaast gaat de overheid niet langer de Centrale Eindtoets aanbieden. Ook moet de eindtoets uiteindelijk een doorstroomtoets worden. Dit meldt Rijksoverheid.

Stelsel verbeteren

Minister Slob stelt eveneens voor om het stelsel te verbeteren. Een knelpunt van het huidige stelsel is dat er twee partijen zijn die de kwaliteit van de eindtoetsen bewaken, met elk een eigen kwaliteitskader. Daardoor zijn de toetsen niet volledig vergelijkbaar en is er sprake van een ongelijk speelveld. Het recente incident waarbij een deel van de leerlingen een onjuiste uitslag van de eindtoets heeft gekregen, heeft opnieuw aangetoond dat dit kwetsbaar is. De kwaliteitsbewaking komt daarom volledig te liggen bij het College voor Toetsen en Examens (CvTE). Daarnaast is het voorstel om als overheid niet langer de Centrale Eindtoets aan te bieden. Omdat er meerdere andere eindtoetsaanbieders zijn is de noodzaak daarvoor verdwenen. Als een private partij interesse toont, kan de inhoud van de Centrale Eindtoets wel beschikbaar blijven voor scholen.
 

Eindtoets wordt doorstroomtoets

Op de langere termijn wil het kabinet toewerken naar een overgang tussen het primair en voortgezet onderwijs, die minder definitief en bepalend is voor het vervolg van leerlingen op de middelbare school. Minister Slob: “Ik wil dat de eindtoets een doorstroomtoets wordt, die een beeld geeft van waar een leerling aan het einde van groep 8 staat op het gebied van taal en rekenen. In de eerste en tweede klas van het voortgezet onderwijs kan opnieuw worden bepaald of de leerling op de juiste plek zit. Daardoor kunnen leerlingen makkelijker naar een ander niveau overstappen en neemt de druk op de toets en het schooladvies af.”
 
Na de zomer organiseert het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschap een conferentie met betrokkenen uit het onderwijsveld om te onderzoeken welke stappen er genomen kunnen worden om te zorgen dat de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs minder bepalend is voor de verdere schoolloopbaan van de leerling.
 
Het voorstel over de eindtoets moet nog behandeld worden in de Tweede Kamer. Als de besluitvorming voortvarend verloopt, kunnen de plannen ingaan vanaf het schooljaar 2021/2022.
 
Door: Nationale Onderwijsgids